Oferujemy szereg bezpłatnych i płatnych usług udostępniania treści, takich jak Eurosport i Eurosport Player. Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych Eurosport Player i Eurosport, a także aplikacji Eurosport Player i Eurosport udostępnianych na niektórych telefonach komórkowych i innych podłączonych urządzeniach (zwanych łącznie „Usługami”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności.
Nasza siedziba mieści się w Wielkiej Brytanii. Dane naszej spółki znajdują się w części 1 poniżej.
Szanujemy prawo do prywatności. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie, że dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane stosownie do potrzeb związanych z udostępnianiem użytkownikowi Usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.
Niniejsza polityka prywatności opisuje następujące istotne kwestie dotyczące danych osobowych użytkowników:
1. Kim jesteśmy
2. Dzieci
3. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika
4. W jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
5. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika i komu je udostępniamy?
6. Przekazywanie danych za granicę
7. Pliki cookie i podobne technologie
8. Bezpieczeństwo
9. Archiwizacja danych
10. Prawa użytkownika
11. Marketing
12. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych
13. Zmiany w niniejszej polityce prywatności
14. Skargi, zapytania i sugestie
1. Kim jesteśmy
My, Dplay Entertainment Limited, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 09615785, której siedziba znajduje się w Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Wielka Brytania („Dplay”) jesteśmy administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkownika.
2. Dzieci
Nie gromadzimy ani nie będziemy świadomie gromadzić informacji od dzieci poniżej 16. roku życia, które działają bez nadzoru. Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci.
3. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika
Dane pochodzące z aktywności w Internecie
Gromadzimy następujące dane dotyczące aktywności użytkownika w Usługach:
 • sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług oraz urządzenia, które w tym celu wykorzystuje. Obejmuje to gromadzenie niepowtarzalnych identyfikatorów internetowych, takich jak adres IP, dane logowania, nazwy ekranów, nazwy użytkownika mediów społecznościowych oraz identyfikatory użytkownika, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, wersje i rodzaje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Usług, oraz
 • informacje o sposobie korzystania z Usług, w tym między innymi dotyczące korzystania z wideo i jego odtwarzania, ulubionych treści, logowania i wylogowywania, błędów odtwarzania i przeglądanych treści.
Dane udostępnione przez użytkownika
Gdy użytkownik wysyła nam dane osobowe, wprowadzając je w odpowiednich polach na naszej stronie lub w aplikacji, możemy gromadzić na jego temat następujące dane:
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu),
 • wiek, płeć i data urodzenia,
 • wszelkie wiadomości e-mail, w tym załączniki, które otrzymaliśmy od użytkownika,
 • w przypadku dokonywania zakupu usług od nas, informacje o płatnościach, w tym imię i nazwisko posiadacza karty, adres rozliczeniowy i dane karty płatniczej, jeśli użytkownik dokonuje płatności za pomocą karty debetowej lub kredytowej (lub identyfikator w serwisie Paypal, iDeal, Apple lub Google, jeśli użytkownik płaci za pomocą jednej z tych metod) oraz informacje o transakcjach lub zakupionych usługach,
 • preferencje marketingowe,
 • udział w konkursie (w tym samo zgłoszenie, które może być zdjęciem, komentarzem lub odpowiedzią na pytanie),
 • informacje dotyczące ulubionych sportów, zespołów i sportowców użytkownika, jeśli użytkownik wprowadzi te informacje na swoim koncie, oraz
 • dane profilowe, w tym nazwa użytkownika i hasło do rejestracji konta; zakupy lub zamówienia złożone przez użytkownika, zainteresowania, ulubione treści i preferencje.
Podmioty zewnętrzne lub źródła dostępne publicznie
Możemy otrzymywać dane osobowe na temat użytkownika od różnych podmiotów zewnętrznych, zgodnie z informacjami podanymi poniżej:
 • dane techniczne od następujących podmiotów:
 • dostawców usług analitycznych z siedzibą na terenie UE i poza UE, takich jak Adobe Analytics,
 • sieci reklamowych z siedzibą na terenie UE i poza UE, takich jak FreeWheel, oraz
 • dostawców platform zarządzania danymi z siedzibą na terenie UE i poza UE, na przykład Adobe Audience Manager.
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika przez każdy z tych podmiotów, należy zapoznać się z punktem „Zewnętrzni dostawcy reklam” poniżej,
 • dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe od brokerów albo agregatorów danych oraz z publicznie dostępnych źródeł,
 • dane kontaktowe, finansowe i dotyczące transakcji od usługodawców świadczących usługi techniczne, płatnicze i kurierskie, oraz
 • od podmiotów zewnętrznych, które świadczą nam pewne usługi w ramach Usług, na przykład dotyczące ułatwiania obsługi i zarządzania formularzami opinii zwrotnych od klientów oraz subskrypcjami newsletterów.
4. W jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika z następujących powodów:
 • gdy jest to konieczne, abyśmy wypełnili umowę, którą zawarliśmy z użytkownikiem,
 • gdy jest to wymagane w naszym uzasadnionym interesie,
 • gdy jest to wymagane, abyśmy mogli przestrzegać naszych zobowiązań prawnych, lub
 • gdy jest to dozwolone, ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę.
Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe na mocy prawa albo warunków zawartej umowy z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże tych danych, gdy będzie to wymagane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy, albo staramy się zawrzeć z użytkownikiem (w tym wypadku w celu świadczenia Usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania Usług, przy czym powiadomimy wtedy użytkownika, jeżeli do tego dojdzie.
Gdy jest to konieczne, abyśmy wypełnili umowę, którą zawarliśmy z użytkownikiem
Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, dane logowania oraz informacje dotyczące płatności oraz informacje o sposobie korzystania i uzyskiwania dostępu do Usług, ponieważ jest to niezbędne w celu świadczenia Usług, których żąda użytkowniki na mocy umowy zawartej pomiędzy nami a użytkownikiem, gdy użytkownik wyraził zgodę na nasze Warunki użytkowania. Obejmuje to:
 • tworzenie konta użytkownika,
 • zarządzanie kontem użytkownika i świadczenie Usług, których użytkownik żąda lub które nabywa,
 • administrowanie Usługami i przetwarzanie płatności w ramach zakupu przez użytkownika Usług od nas (w tym między innymi korzystanie z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania takich płatności),
 • przestrzeganie wymagań w zakresie obsługi i administracji konta, takich jak potrzeba skontaktowania się z użytkownikiem z przyczyn związanych z Usługami (na przykład wysłanie przypomnienia hasła, powiadamianie o aktualizacjach Usług lub zmianach naszych Warunków użytkowania, Polityki plików cookie lub niniejszej polityki prywatności),
 • kontaktowanie się z użytkownikiem w celu powiadomienia użytkownika o nagrodzie wygranej w ramach jednego z naszych konkursów przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w trakcie konkursu i przy wykorzystaniu adresu użytkownika, aby wysłać do niego nagrodę.
Gdy jest to wymagane w naszym uzasadnionym interesie
Niekiedy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celach, które mają charakter dodatkowy względem świadczenia Usług. Uważamy, że w takich okolicznościach mamy prawnie uzasadniony interes, aby przechowywać dane osobowe użytkownika i uważamy, że korzyści płynące z takiego przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika przeważają nad potencjalnym oddziaływaniem na użytkownika i nie niosą ze sobą nadmiernego uszczerbku dla jego praw i wolności. Stosowne okoliczności obejmują:
 • wykrywanie oszustw i zapobieganie im,
 • zabezpieczanie naszych Usług, produktów i systemów informatycznych,
 • optymalizację własnych procesów, procedur i systemów,
 • analizę i zwiększenie zakresu gromadzonych przez nas informacji,
 • analizę wykorzystania wideo, odtwarzania i ogólnych nawyków dotyczących przeglądania w celu rekomendowania treści, zrozumienia sposobu oglądania treści przez użytkownika i ulepszania naszych Usług, w tym między innymi treści, funkcji, harmonogramów, technologii i produktów,
 • określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i reklam,
 • korzystanie z adresów IP i identyfikatorów urządzeń w celu identyfikacji lokalizacji użytkowników i blokowania nieautoryzowanych użytkowników oraz zapewnienia, że dostarczamy użytkownikowi odpowiednią treść w oparciu o jego lokalizację (np. gdy mamy prawo do wyświetlania pewnych treści wyłącznie w niektórych jurysdykcjach),
 • udzielanie odpowiedzi pytania i rozpatrywanie wniosków (na przykład, jeżeli użytkownik skontaktuje się z działem obsługi klienta, aby poprosić o pomoc i wsparcie, wystąpi konieczność przetworzenia danych kontaktowych użytkownika),
 • sugerowanie użytkownikowi podobnych produktów, którymi może być zainteresowany i zdobywanie informacji na temat tego, jakie produkty podobają się klientom,
 • wykorzystywanie informacji przesłanych do konkursu w celu analizy sposobu korzystania z naszych Usług przez naszych subskrybentów, oraz
 • w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych albo jeżeli użytkownik sprzeciwił się otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail, informacje o preferencjach użytkownika są przechowywane w celu zapewnienia, że na żądanie użytkownika taki kontakt nie będzie podejmowany.
Jeżeli wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub uzasadniony interes innych osób), przeprowadzimy próbę równowagi, aby upewnić się, że nasz uzasadniony interes (lub uzasadniony interes innych osób) przewyższa interes użytkownika lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.
Gdy użytkownik wyraził na to zgodę
Jeśli wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w szczególny sposób w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę, a użytkownik w późniejszym czasie zmieni zdanie, może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z naszym Biurem ds. Ochrony Prywatności pod adresem DPO@discovery.com, i przestaniemy przetwarzać dane osobowe użytkownika.
Wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika do celów marketingowych oraz okoliczności, w których potrzebujemy zgody użytkownika na takie wykorzystywanie zostało wyjaśnione w punkcie „Marketing” poniżej.
Z powodów prawnych
Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Zobowiązania te obejmują:
 • jeśli użytkownik ma opłaconą subskrypcję w celu korzystania z Usług i mieszka na terenie Unii Europejskiej („UE”), jesteśmy prawnie zobowiązani do umożliwienia użytkownikowi (a użytkownik jest uprawniony) do oglądania Usług w trakcie wizyty w innym kraju UE pod warunkiem, że zweryfikowaliśmy kraj zamieszkania użytkownika. Do weryfikacji kraju zamieszkania wykorzystujemy dane osobowe użytkownika (zazwyczaj adres IP i/lub dane karty płatniczej),
 • przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, oraz
 • sytuacje, w których organy regulacyjne lub organy ścigania wymagają udostępnienia im danych osobowych użytkownika.
Anonimowe dane
Gromadzimy zanonimizowane informacje na temat osób odwiedzających stronę internetową w celu agregacji danych statystycznych lub sprawozdawczości. Jednakże, ustalenie tożsamości żadnej osoby fizycznej na podstawie zanonimizowanych informacji, które gromadzimy w tych celach nie jest możliwe.
Zewnętrzni dostawcy reklam
Chcemy mieć pewność, że nasze reklamy i marketing są odpowiednie i interesujące dla użytkownika i innych naszych użytkowników. Aby to osiągnąć, korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych i technologicznych w celu obsługi reklam i/lub dostarczania zbiorczych danych pomagających nam w prezentacji reklam podczas przeglądania lub korzystania z naszych Usług przez użytkownika. Może to obejmować zewnętrzne firmy technologiczne, które gromadzą dane dotyczące użytkownika w celu stworzenia profilu jego preferencji w oparciu o działania użytkownika podczas przeglądania lub korzystania z naszych Usług. Możemy również korzystać z tych firm w celu automatycznego gromadzenia danych od użytkownika podczas korzystania z naszych Usług, aby pomóc nam zidentyfikować reklamy, które są dostarczane użytkownikowi oraz kroki, które użytkownik podejmuje po obejrzeniu takich reklam. Ponadto, udostępniamy dane dostawcom narzędzi analitycznych, takich jak Adobe, które wykorzystujemy do analizowania sposobu korzystania z Usług przez użytkownika.
Te zewnętrzne firmy reklamowe gromadzą, przechowują i wykorzystują dane, integrując pliki cookie i inne oprogramowanie śledzące w naszych Usługach. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą „Polityką dotycząca plików cookie”. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne wykorzystują również dane gromadzone przez nie do własnych celów, na przykład mogą agregować dane użytkownika z innymi danymi, które przechowują i wykorzystują w celu informowania o usługach reklamowych świadczonych na rzecz innych klientów i współpracy z innymi firmami reklamowymi oraz udostępniania danych osobowych użytkownika takim firmom w ramach tego procesu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zewnętrznych firm reklamowych, które gromadzą, wykorzystują i przechowują dane dotyczące użytkownika oraz wykorzystywania plików cookie i innych technologii śledzenia w naszych Usługach, należy zapoznać się z naszą „Polityką dotycząca plików cookie”. W naszej „Polityce dotyczącej plików cookie” można również znaleźć informacje dotyczące sposobu kontrolowania takiego gromadzenia i wykorzystywania danych. Jeśli użytkownik zdecyduje się ograniczyć lub uniemożliwić śledzenie w takich celach, reklamy wyświetlane podczas przeglądania lub korzystania z naszych Usług nie będą już dostosowane do jego preferencji.
Możemy również udostępniać dane użytkownika mediom społecznościowym lub innym podobnym platformom, aby umożliwić użytkownikowi i innym osobom dostęp do odpowiedniej treści na tej platformie. Na przykład, możemy korzystać z usługi Facebook Custom Audiences i udostępniać Facebookowi adres e-mail użytkownika w chronionym formacie, abyśmy mogli: włączyć użytkownika w niestandardową grupę odbiorców, której będziemy mogli dostarczać treści reklamowe za pośrednictwem Facebooka lub utworzyć grupę odbiorców składającą się z innych użytkowników Facebooka na podstawie informacji zawartych w profilu użytkownika na Facebooku.
5. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika i komu je udostępniamy?
Ujawniamy dane w następujących okolicznościach:
 • Usługodawcy zewnętrzni: Przekazujemy dane usługodawcom zewnętrznym w celu usprawnienia albo świadczenia pewnych usług w naszym imieniu. Tego rodzaju usługodawcy to między innymi:
 • spółki zajmujące się infrastrukturą teleinformatyczną, które na przykład usprawniają świadczenie Usług na rzecz użytkownika,
 • strony trzecie, które zapewniają w naszym imieniu wsparcie klienta pierwszego szczebla, np. Zendesk, która pomaga nam świadczyć usługi obsługi klienta,
 • usługodawcy świadczący usługi wsparcia IT,
 • dostawcy usług płatniczych, np. Adyen lub Paypal, którzy będą w naszym imieniu przetwarzać płatności użytkownika z tytułu abonamentu, oraz
 • inni usługodawcy zewnętrzni, świadczący usługi na rzecz użytkowników lub śledzący wykorzystywanie przez nich Usług (tacy jak Adobe, Convivia i Google).
Spółki te mają prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w stopniu niezbędnym do świadczenia nam tych Usług i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Spółki należące do Grupy: Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym jednostkom zależnym lub spółkom stowarzyszonym w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, aby móc świadczyć Usługi na rzecz użytkownika. Podmioty te są zobowiązane do przetwarzania takich danych w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie mają one niezależnego prawa przekazywania takich danych.
 • Przestrzeganie przepisów prawa i procedur postępowania prawnego: Przekazujemy dane w odpowiedzi na nakaz sądowy lub na procedury prawne albo w celu ustalenia lub wykonywania naszych praw lub do obrony przed roszczeniami. Przekazujemy je również, gdy według naszego wyłącznego uznania przekazanie danych jest konieczne do celów przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem lub podjęcia czynności związanych z nimi, podejrzeniem popełnienia oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszych Warunków użytkowania lub jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.
 • Fuzje lub przejęcia: Przekazujemy dane użytkownika w przypadku przejęcia nas przez inną spółkę albo fuzji z nią. Po dokonaniu takiej fuzji, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub części naszych aktywów poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub widocznego powiadomienia umieszczonego w naszych Usługach o wszelkich zmianach w strukturze własnościowej lub sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika, a także wszelkich preferencjach, które użytkownik ma do dyspozycji odnośnie do swoich danych osobowych.
 • Platformy mediów społecznościowych: W naszych Usługach zawarte są funkcje, które umożliwiają użytkownikom łatwe dzielenie się innymi publikowanymi przez nas treściami lub upublicznienia faktu ich obejrzenia lub swojej pozytywnej opinii na ich temat poprzez kliknięcie przycisków udostępniania w serwisach społecznościowych, takich jak „Poleć” (Facebook, Google+), „Tweetnij” (Twitter) lub „Wyślij w wiadomości e-mail”. Nawet jeżeli w czasie korzystania z naszych Usług użytkownik nie korzysta z przycisków udostępniania w serwisach społecznościowych, portale społecznościowe, które udostępniają te przyciski mogą go za ich pośrednictwem zidentyfikować. Sam fakt, że konto użytkownika w danym portalu społecznościowym jest aktywne na jego urządzeniu (aktywna sesja) w momencie korzystania z naszych Usług, może umożliwić temu portalowi monitorowanie sposobu poruszania się użytkownika po Usługach. Korzystanie z tych funkcji oznacza, że będziemy udostępniać pewne dane osobowe na Facebookowi i Twitterowi, a także że firmy te będą udostępniać nam pewne dane osobowe. Wszelkie dalsze wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez Facebooka lub Twittera będzie regulowane przez ich własną politykę prywatności, którą należy uważnie przeczytać. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne dane osobowe gromadzone i przechowywane przez podmioty zewnętrzne.
6. Przekazywanie danych za granicę
Dane osobowe, podawane przez użytkowników na terenie UE mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, znajdującym się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (w tym w Stanach Zjednoczonych) lub jednostkom w naszej grupie spółek do powyższych celów. Prosimy pamiętać, że w krajach spoza EOG może nie być możliwe zachowanie takiego samego poziomu ochrony, jaki obowiązuje na terenie EOG, choć działania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem przez nas danych osobowych użytkowników dalej będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki prywatności.
W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG:
 • zamieścimy w naszych umowach z osobami trzecimi standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską do stosowania przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG (są to klauzule zatwierdzone na mocy art. 46.2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), lub
 • zapewnimy, że kraj, w którym dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, został uznany za „odpowiedni” przez Komisję Europejską na mocy art. 45 RODO, lub
 • (jeżeli ma to zastosowanie i jeżeli przekazujemy dane osobowe użytkownika podmiotom na terenie Stanów Zjednoczonych) zapewnimy, że ten podmiot jest stroną porozumienia Tarcza Prywatności, na mocy których należy zapewnić ten sam poziom ochrony wszelkich danych osobowych przekazywanych z Europy do Stanów Zjednoczonych.
Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących przekazywania danych poza EOG, w tym mechanizmów, na których bazujemy, w witrynie internetowej Komisji tutaj (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).
7. Pliki cookie i podobne technologie
Technologie takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty są używane przez nas i naszych partnerów, jednostki stowarzyszone, analityków i usługodawców. Technologie te są stosowane podczas analizowania trendów, zarządzania Usługami, śledzenia ruchów użytkowników w Usługach oraz gromadzenia informacji demograficznych łącznie na temat wszystkich użytkowników. Otrzymujemy indywidualne lub zbiorowe sprawozdania oparte na użyciu tych technologii przez te spółki.
Wykorzystujemy pliki cookie na przykład w celu zapamiętywania ustawień użytkownika (no. preferencji językowych) oraz do uwierzytelniania. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie plików cookie z poziomu własnej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, może nadal korzystać z naszych Usług, ale możliwość korzystania z pewnych funkcji lub obszarów Usług może być ograniczona. Pracujemy nad nowym narzędziem, które zapewni użytkownikowi większą kontrolę nad korzystaniem z tych technologii. Powiadomimy użytkownika, gdy wdrożymy to narzędzie.
Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie i jakie informacje są gromadzone za pomocą tych plików cookie, należy zapoznać się z naszą „Polityką dotyczącą plików cookie”.
8. Bezpieczeństwo
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, jednakże nie można zagwarantować bezpieczeństwa żadnej transmisji danych realizowanej za pośrednictwem Internetu. Dlatego też należy mieć na uwadze, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych osobowych, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Internetu.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika za pomocą odpowiednich środków technicznych i operacyjnych, takich jak kontrola dostępu, która ogranicza sposoby przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika i zarządza nimi.
9. Archiwizacja danych
Będziemy przechowywać informacje (w tym dane osobowe) tak długo, jak będzie to konieczne w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Usuniemy informacje dotyczące płatnej subskrypcji po upływie 5 lat od wygaśnięcia abonamentu, jeśli użytkownik nie posiada aktualnych i ważnych uprawnień do naszych Usług i nie będzie się logował na swoje konto przez 5 lat, z wyjątkiem sytuacji, w których musimy zachować dane osobowe, aby zrealizować nasze zobowiązania prawne, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze umowy.
W niektórych przypadkach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie były już z nim powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystywać te dane przez czas nieokreślony bez dodatkowego obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie.
10. Prawa użytkownika
Użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego danych osobowych.
Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika. Dostęp do swoich danych osobowych można uzyskać w dowolnym momencie, klikając przycisk „Dostęp do moich danych” w części „Dane osobowe” w obszarze „Konto” na stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika i ochrony prywatności, należy kliknąć na łącze „Informacje o moich danych”, które również można znaleźć w obszarze „Konto” na stronie internetowej. Użytkownik może również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych i działem obsługi klienta, korzystając z poniższych danych.
Użytkownik ma również prawo zażądać od nas:
 • aktualizacji jakichkolwiek zdezaktualizowanych lub nieprawidłowych danych osobowych użytkownika,
 • usunięcia jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika,
 • ograniczenia sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego,
 • przekazania danych osobowych użytkownika usługodawcy zewnętrznemu,
 • przekazania kopii jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika, lub
 • rozpatrzenia uzasadnionego sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika.
Jeśli użytkownik jest rezydentem francuskim, ma prawo przekazać nam instrukcje dotyczące zarządzania (np. przechowywania, usuwania i ujawniania) swoich danych osobowych po jego śmierci. W każdej chwili użytkownik może zmienić lub odwołać takie instrukcje.
Rozpatrzymy wszelkie wnioski użytkownika i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie (i każdorazowo w okresie wymaganym na mocy obowiązujących przepisów prawa). Proszę też jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach określone Dane osobowe mogą być wyłączone z możliwości złożenia takiego żądania.
Jeżeli ma zastosowanie jakikolwiek wyjątek, poinformujemy o tym użytkownika w odpowiedzi na wniosek użytkownika. Możemy wymagać podania informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na jakikolwiek wniosek.
Jeżeli usuniemy jakiekolwiek dane osobowe dotyczące użytkownika, które posiadamy, usunięcie takie może dotyczyć wyłącznie Usług, a nie innych usług świadczonych przez nas w innych jurysdykcjach. Użytkownik powinien złożyć wniosek dla każdego konta, które utworzył w celu uzyskania dostępu do Usług lub innych świadczonych przez nas usług.
Aby uzyskać więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi lub skorzystać z takich praw, należy skontaktować się z naszym Biurem ds. Ochrony Prywatności pod adresem DPO@discovery.com lub z naszym działem obsługi klienta, klikając Łącza „Kontakt” lub „Czat na żywo” w obszarze „Pomoc” na naszej stronie internetowej.
11. Marketing
Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów marketingu prowadzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku abonentów Eurosport Player, uzyskaliśmy wcześniejszą zgodę użytkownika (przed 17 września 2019 r.) na otrzymywanie powiadomień marketingowych i będziemy nadal szanować preferencje użytkownika podczas wysyłania wiadomości e-mail. Jeśli od dnia 17 września 2019 r. użytkownik zarejestrował się na Eurosport Player, będziemy wysyłać określone komunikaty marketingowe (w tym elektroniczne komunikaty marketingowe), jeśli jest to w naszym uzasadnionym interesie związanym z prowadzeniem działalności marketingowej i rozwojem naszej działalności, a użytkownik do dnia dzisiejszego nie zrezygnował z otrzymywania takich komunikatów. Jak wyjaśniono poniżej, jeśli do dnia dzisiejszego użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania od nas takich komunikatów, może zrezygnować w dowolnym momencie.
Jeśli użytkownik zarejestruje konto Eurosport lub kupi kartę Eurosport Pass na Eurosport, uzyskamy wcześniejszą zgodę użytkownika na przesyłanie materiałów marketingowych.
Zawsze uzyskamy zgodę użytkownika na bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa miejscowego. Uzyskamy również zgodę użytkownika, jeśli zamierzamy ujawnić jego dane osobowe jakiejkolwiek osobie trzeciej w związku z taką bezpośrednią komunikacją marketingową.
Jeśli w dowolnym momencie użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, należy zmienić „Preferencje komunikacji” w części „Profil” w obszarze „Konto” na stronie internetowej lub skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem DPO@discovery.com. Użytkownik możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, klikając łącza „Skontaktuj się z nami” lub „Czat na żywo„ w obszarze „Pomoc„ naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail nie wpłynie na zgodność z prawem jakichkolwiek marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do użytkownika przed taką rezygnacją.
12. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych
Usługi zawierają łącza i strony odnoszące się do innych witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie. Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Usług i nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem ich stron internetowych. Należy zawsze uważnie czytać polityki prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
13. Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 1 lutego 2020 r.
Należy regularnie zaglądać na stronę, aby być na bieżąco z aktualizacjami niniejszej polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, jeżeli znamy adres e-mail użytkownika, będziemy wysyłać użytkownikowi powiadomienia o zmianach.
14. Skargi, zapytania i sugestie
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DPO@discovery.com.
Użytkownicy na terenie EOG mogą również złożyć skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego ds. ochrony danych (Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii) albo dochodzić środków naprawczych przed miejscowymi sądami, jeżeli zdaniem użytkownika doszło do naruszenia przysługujących mu praw.
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do miejscowego organu ochrony danych na terenie EOG, jeśli uważa, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Miejscowe organy różnią się w zależności od kraju. Aby znaleźć lokalny organ ochrony danych, należy zapoznać się z Załącznikiem.
Załącznik
Wykaz organów ochrony danych (kraje EOG)
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do miejscowego organu ochrony danych na terenie EOG, jeśli uważa, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.
Miejscowe organy różnią się w zależności od kraju. Poniżej znajdują się informacje na temat organów ochrony danych w krajach EOG, w których działamy.
Austria
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wiedeń
Tel. +43 1 531 15 202525
Faks +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Strona internetowa: http://www.dsb.gv.at/
Belgia
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruksela
Tel. +32 2 274 48 00
Faks +32 2 274 48 10~
e-mail: commission@privacycommission.be
Strona internetowa: http://www.privacycommission.be/
Bułgaria
Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych
bulwar Prof. Tsvetana Lazarova 2,
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Faks +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Strona internetowa: http://www.cpdp.bg/
Chorwacja
Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych
Martićeva 14
10000 Zagrzeb
Tel. +385 1 4609 000
Faks +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr lub info@azop.hr
Strona internetowa: http://www.azop.hr/
Cypr
Komisarz ds. Ochrony Danych Osobowych
1 Iasonos Street,
1082 Nikozja
P.O. Box 23378, CY-1682 Nikozja
Tel. +357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Strona internetowa: http://www.dataprotection.gov.cy/
Republika Czeska
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praga 7
Tel. +420 234 665 111
Faks +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Strona internetowa: http://www.uoou.cz/
Dania
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Kopenhaga K
Tel. +45 33 1932 00
Faks +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Strona internetowa: http://www.datatilsynet.dk/
Estonia
Estoński Inspektorat ds. Ochrony Danych (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Faks +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Strona internetowa: http://www.aki.ee/en
Finlandia
Urząd Rzecznika Ochrony Danych
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Faks +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Strona internetowa: http://www.tietosuoja.fi/en/
Francja
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARYŻ CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Faks +33 1 53 73 22 00
Strona internetowa: http://www.cnil.fr/
Niemcy
W Niemczech kompetencje w zakresie obsługi skarg są podzielone pomiędzy różne nadzorcze organy ochrony danych. Właściwe organy można znaleźć na liście dostępnej pod adresem https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
Grecja
Grecki Urząd Ochrony Danych
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi, Ateny
Tel. +30 210 6475 600
Faks +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Strona internetowa: http://www.dpa.gr/
Węgry
Węgierski Komisarz ds. ochrony danych
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapeszt
Tel. +36 1 3911 400
e-mail:peterfalvi.attila@naih.hu
Strona internetowa: http://www.naih.hu/
Islandia
Islandzki Urząd Ochrony Danych Osobowych
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Islandia
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Strona internetowa: https://www.personuvernd.is/
Irlandia
Komisarz ds. Ochrony Danych
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Faks +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Strona internetowa: http://www.dataprotection.ie/
Włochy
Garante na la protezione dei dati
Piazza Venezia 11
00186 Rzym
Tel. +39 06 69677 1
Faks +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it
Strona internetowa: http://www.garanteprivacy.it/
Łotwa
Państwowy Inspektorat Danych
Dyrektor: Ms Signe Plumina
ul. Blaumana 11/13-15
1011 Ryga
Tel. +371 6722 3131
Faks +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Strona internetowa: http://www.dvi.gov.lv/
Liechtenstein
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Strona internetowa: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Litwa
Państwowy Urząd Ochrony Danych
ul. Žygimantab 11-6a
011042 Wilno
Tel. +370 5 279 14 45
Faks +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Strona internetowa: http://www.ada.lt/
Luksemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Faks +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Strona internetowa: http://www.cnpd.lu/
Malta
Biuro Komisarza Ochrony Danych
Komisarz Ochrony Danych: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Faks +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Strona internetowa: http://www.dataprotection.gov.mt/
Holandia
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Haga
Tel. +31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Strona internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norwegia
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Strona internetowa: https://www.datatilsynet.no/English/
Polska
Biuro Prezesa Biura Ochrony Danych Osobowych − PUODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. +48 22 53 10 300; 606-950-000
Faks +48 22 53 10 301
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/
Portugalia
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lizbona
Tel. +351 21 392 84 00
Faks +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Strona internetowa: http://www.cnpd.pt/
Rumunia
Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych
Przewodniczący: Pani Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUKARESZT
Tel. +40 21 252 5599
Faks +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Strona internetowa: http://www.dataprotection.ro/
Słowacja
Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 34
Faks: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Strona internetowa: http://www.dataprotection.gov.sk/
Słowenia
Komisarz ds. Informacji
Pani Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Faks +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Strona internetowa: https://www.ip-rs.si/
Hiszpania
Agencja de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madryt
Tel. +34 91 266 35 17
Kontakt drogą elektroniczną: internacional@agpd.es. Ponadto: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Strona internetowa: https://www.agpd.es/
Szwecja
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Faks +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Strona internetowa: http://www.datainspektionen.se/
Wielka Brytania
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Strona internetowa: https://ico.org.uk
Ostatnia aktualizacja: Kwiecien 2020