Dostawcą Eurosport Player jest spółka Dplay Entertainment Limited, zarejestrowana zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem: 09615785, z siedzibą pod adresem: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Wielka Brytania („Dplay”).

Niniejsze Warunki korzystania regulują korzystanie przez użytkownika z Eurosport Player oraz stanowią umowę między użytkownikiem a Dplay. Na potrzeby niniejszych Warunków korzystania „Eurosport Player”, „usługa Eurosport Player”, „usługa świadczona przez Dplay” lub „usługa” oznacza usługę online dostarczaną przez Dplay w celu wyszukiwania i oglądania Treści Eurosport, w tym wszelkie funkcje i funkcjonalności, polecenia i recenzje, witrynę internetową i interfejsy użytkownika, a także wszelkie treści i oprogramowanie powiązane z Eurosport Player.

Subskrybując Eurosport Player, użytkownik potwierdza, że obowiązują go niniejsze Warunki korzystania, w tym wszelkie ich zmiany lub zmiany usługi, zgodnie z Warunkami korzystania.

Aby korzystać z usługi Eurosport Player, użytkownik musi mieć dostęp do internetu i Urządzenie Eurosport Player.

1. Dostęp do Eurosport Player.

Użytkownik może uzyskać dostęp do Eurosport Player subskrybując lub kupując jeden lub więcej karnetów dostępu do Eurosport Player („Karnety użytkownika” lub „Karnety Eurosport”) bezpośrednio od Dplay. Więcej informacji na temat naszej aktualnej oferty można znaleźć na stronie https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

Użytkownik musi udostępnić Dplay swoją aktualną, ważną i akceptowaną metodę płatności, którą może poddawać aktualizacjom („Metoda płatności”). Karty debetowe i kredytowe są akceptowane jako Metoda płatności.

Określone rodzaje Karnetu Eurosport ulegną automatycznemu przedłużeniu, jeżeli użytkownik nie zatrzyma funkcji automatycznego przedłużenia przed kolejnym terminem przedłużenia (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Anulowanie” poniżej). Jeśli Karnet przedłuży się automatycznie, okres przedłużenia będzie trwać tyle, ile początkowy okres obowiązywania karnetu (jeśli nie przekażemy innej informacji), a użytkownik upoważnia Dplay do obciążenia użytkownika opłatą za subskrypcję, korzystając z Metody płatności.

Jeżeli użytkownik wyłączy, zatrzyma lub wznowi oglądanie Treści Eurosport objętych dowolnym Karnetem Eurosport, nie spowoduje to przedłużenia okresu dostępu do tych treści w ramach tego Karnetu Eurosport. Po wygaśnięciu danego okresu dostępu, treści nie będą dłużej dostępne dla użytkownika.

Użytkownik może znaleźć szczegółowe informacje na temat każdej subskrypcji Eurosport Player lub zakupu dokonanego przez użytkownika bezpośrednio od Dplay, odwiedzając naszą witrynę internetową poprzez kliknięcie ikony osoby lub poprzez zalogowanie się w oknie logowania w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknięcie zakładki „Subskrypcja” po lewej stronie strony „Konto”.

2. Dostęp do Eurosport Player za pośrednictwem strony trzeciej.

Karnety Eurosport można subskrybować lub kupować za pośrednictwem strony trzeciej i użytkownik uzyska dostęp do Eurosport Player za pośrednictwem tej strony trzeciej i/lub witryny internetowej Dplay na Urządzeniu Eurosport Player. Cena, okres ważności i treść Karnetu Eurosport zakupionego za pośrednictwem strony trzeciej, w tym możliwość przedłużenia tego Karnetu Eurosport lub jej brak, mogą różnić się od ceny, okresu ważności i treści (a także możliwości przedłużenia) Karnetu Eurosport dostępnego do zakupu bezpośrednio od Dplay.

Odpowiednia strona trzecia przekaże użytkownikowi szczegółowe informacje na temat dostępu do Eurosport Player w momencie dokonywania subskrypcji lub zakupu Karnetu Eurosport. Użytkownik musi udostępnić stronie trzeciej swoją aktualną, ważną metodę płatności, akceptowaną przez tę stronę trzecią, którą może okresowo poddawać aktualizacjom (z zastrzeżeniem warunków płatności danej strony trzeciej).

Określone rodzaje Karnetu Eurosport ulegną automatycznemu przedłużeniu, jeżeli użytkownik nie zatrzyma funkcji automatycznego przedłużenia przed kolejnym terminem przedłużenia (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Anulowanie” poniżej). Jeśli Karnet przedłuży się automatycznie, użytkownik upoważnia stronę trzecią do obciążenia go opłatą za subskrypcję, korzystając z metody płatności akceptowanej przez tę stronę trzecią. Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów, do jakiego użytkownik może być upoważniony w tych okolicznościach po rezygnacji z Karnetu Eurosport subskrybowanego lub zakupionego za pośrednictwem strony trzeciej, zostaną przekazane użytkownikowi przez tę stronę trzecią.

Jeżeli użytkownik wyłączy, zatrzyma lub wznowi oglądanie Treści Eurosport objętych dowolnym Karnetem Eurosport, nie spowoduje to przedłużenia okresu dostępu do tych treści w ramach tego Karnetu Eurosport (o ile strona trzecia, od której użytkownik kupił Karnet użytkownika, nie przekaże mu innych informacji). Po wygaśnięciu określonego okresu dostępu użytkownik straci dostęp do treści (o ile strona trzecia, od której użytkownik kupił Karnet użytkownika, nie przekaże mu innych informacji).).

Do subskrypcji lub płatności, oprócz Warunków korzystania, mają zastosowanie warunki stosowane przez tę stronę trzecią. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami strony trzeciej znaczenie nadrzędne mają warunki strony trzeciej. Na przykład zasady płatności i/lub anulowania subskrypcji lub zakupu podane w niniejszych Warunkach korzystania nie mają zastosowania w przypadku zakupu Karnetu Eurosport za pośrednictwem strony trzeciej.

Prosimy skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią w celu uzyskania pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do Eurosport Player za pośrednictwem witryny internetowej strony trzeciej, aplikacji i/lub danych logowania otrzymanych od strony trzeciej.

3. Dostęp do Eurosport Player za pośrednictwem pakietu strony trzeciej.

Użytkownik może także uzyskać dostęp do Eurosport Player subskrybując lub kupując dostęp za pośrednictwem jednego z partnerów handlowych Dplay, który oferuje użytkownikowi pakiet obejmujący dostęp do Eurosport Player („Pakiet strony trzeciej”). Odpowiedni partner handlowy przekaże użytkownikowi szczegółowe informacje na temat dostępu do Eurosport Player w momencie dokonywania subskrypcji lub zakupu Pakietu strony trzeciej.

Użytkownik musi udostępnić partnerowi handlowemu swoją aktualną, ważną metodę płatności, akceptowaną przez tego partnera handlowego, którą może poddawać okresowym aktualizacjom (z zastrzeżeniem warunków płatności danego partnera handlowego).

Pakiet strony trzeciej może ulegać automatycznemu przedłużeniu, jeżeli użytkownik nie zatrzyma funkcji automatycznego przedłużenia przed datą rozliczenia. W tych przypadkach użytkownik upoważnia partnera handlowego do obciążenia go opłatą za subskrypcję, korzystając z metody płatności akceptowanej przez tego partnera handlowego. Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów, do jakiego użytkownik może być uprawniony w tych okolicznościach po rezygnacji z Pakietu strony trzeciej subskrybowanego lub zakupionego za pośrednictwem jednego z partnerów handlowych Dplay, zostaną przekazane użytkownikowi przez tego partnera handlowego.

Jeżeli użytkownik wyłączy, zatrzyma lub wznowi oglądanie Treści Eurosport objętych dowolnym Pakietem strony trzeciej, nie spowoduje to przedłużenia okresu dostępu do tych treści w ramach tego Pakietu strony trzeciej (o ile partner handlowy, od którego użytkownik kupił Pakiet strony trzeciej, nie przekaże mu innych informacji). Po wygaśnięciu określonego okresu dostępu Treści Eurosport przestaną być dostępne dla użytkownika (o ile partner handlowy, od którego użytkownik kupił Pakiet strony trzeciej, nie przekaże mu innych informacji).

Jeżeli użytkownik subskrybuje lub kupuje Pakiet strony trzeciej, oprócz niniejszych Warunków korzystania do Pakietu strony trzeciej zastosowanie mają warunki danego partnera handlowego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami korzystania a warunkami partnera handlowego znaczenie nadrzędne mają warunki partnera handlowego. Na przykład odnośnie rodzaju treści, do jakich dostęp może uzyskiwać użytkownik w ramach Eurosport Player, ceny Pakietu strony trzeciej i jego okresu ważności, a także prawa użytkownika do anulowania Pakietu strony trzeciej (oraz dostępu do Eurosport Player), zastosowanie mają warunki partnera handlowego, w tym odnośnie do wszelkich zwrotów kosztów, do jakich użytkownik może być uprawiony po anulowaniu.

Prosimy skontaktować się z odpowiednim partnerem handlowym w celu uzyskania pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów z dostępem do dowolnej części Pakietu strony trzeciej (poza problemami technicznymi z dostępem do Eurosport Player). Sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do treści w Eurosport Player udostępnianych w ramach Pakietu strony trzeciej podlega okresowym zmianom i użytkownik otrzyma szczegółowe informacje na temat uzyskiwania dostępu do tych treści w momencie dokonywania subskrypcji lub zakupu Pakietu strony trzeciej.

Bezpłatny okres próbny, rabaty i promocje.

1. Na początku subskrypcji i/lub dostępu do Eurosport Player użytkownik może otrzymać bezpłatny okres próbny, rabat lub inną ofertę promocyjną („Okres promocji”). Szczegółowe informacje na temat uzyskania dostępu w ramach Okresu promocji (na przykład za pomocą kuponu lub kodu promocyjnego lub w inny sposób) zostaną przekazane użytkownikowi w chwili zaoferowania mu Okresu promocji. Okres promocji trwa przez okres określony w chwili rejestracji i ma na celu umożliwienie nowym członkom i określonym byłym członkom uzyskanie dostępu do Treści Eurosport, które są zazwyczaj dostępne wyłącznie po ich zakupie.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie rejestrować się kilka razy w celu z skorzystania z Okresu promocyjnego tego samego rodzaju. Wszelkie działania tego typu będą stanowić naruszenie niniejszych Warunków korzystania i mogą spowodować anulowanie Karnetu Eurosport użytkownika. Możliwość skorzystania z Okresu promocji jest ustalana przez Dplay według jej wyłącznego uznania i Dplay zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności i/lub unieważnienia Okresu promocji oraz zawieszenia konta użytkownika w przypadku stwierdzenia, że użytkownik nie kwalifikuje się do korzystania z Okresu promocji. Jeżeli użytkownik obecnie subskrybuje i/lub uzyskuje dostęp do usługi Eurosport Player w ramach Okresu promocji i/lub niedawno subskrybował i/lub uzyskiwał dostęp do usługi Eurosport Player w ramach Okresu promocji, może on nie kwalifikować się do korzystania z kolejnego Okresu promocji. W celu ustalenia, czy użytkownik kwalifikuje się, Dplay może korzystać z informacji takich jak ID urządzenia, metoda płatności lub adres e-mail do konta, które używane są w związku z obecnym lub niedawnym Karnetem Eurosport i/lub Okresem promocji. W przypadku łączenia ofert zastosowanie mogą mieć ograniczenia.

3. Jeżeli Okres promocji, z którego korzysta użytkownik, umożliwia wypróbowanie Karnetu Eurosport, Dplay na koniec Okresu promocji obciąży Metodę płatności użytkownika (o ile Dplay nie przekaże użytkownikowi innych informacji) płatnością, której wysokość będzie zależeć od rodzaju Karnetu Eurosport udostępnionego użytkownikowi w Okresie promocji, o ile użytkownik nie anuluje swojego Karnetu przed końcem Okresu promocji. W celu sprawdzenia, od kiedy użytkownik zostanie obciążony opłatą oraz przyszłej ceny odpowiedniego Karnetu Eurosport, użytkownik powinien odwiedzić naszą witrynę internetową poprzez kliknięcie ikony osoby lub poprzez zalogowanie się w oknie logowania w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknięcie zakładki „Subskrypcja” po lewej stronie strony „Konto”.

Rozliczenia.

1. Informacje o cenach. Szczegółowe informacje o cenach są opublikowane na witrynie internetowej Dplay. Ceny te zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają mogących mieć zastosowanie opłat transakcyjnych stron trzecich.

2. Rozliczenia. Użytkownik zostanie obciążony całkowitym kosztem Karnetu Eurosport zakupionego bezpośrednio od Dplay zgodnie z informacjami podanymi w zakładce „Subskrypcja” na stronie „Konto”, na którą można wejść klikając ikonę osoby lub logując się w oknie logowania znajdującym się po prawej stronie witryny internetowej Dplay. Koszt Karnetu użytkownika z rozbiciem na jego poszczególne składniki zostanie podany w wiadomości e-mail przesłanej przez Dplay w chwili subskrypcji lub zakupu, przy czym składniki te będą obejmować cenę, w tym wszelkie (ewentualne) podatki i/lub opłaty transakcyjne, jakie zostały zastosowane do zakupu dokonanego przez użytkownika. W niektórych przypadkach zmianie może ulec data płatności, na przykład jeżeli nie udało się rozliczyć Metody płatności podanej przez użytkownika lub jeżeli płatna subskrypcja Eurosport Player rozpoczęła się 31. dnia miesiąca, a następny miesiąc ma tylko 30 dni. Aby sprawdzić następną datę płatności, użytkownik powinien kliknąć zakładkę „Subskrypcja” na stronie „Konto”, na którą można wejść klikając ikonę osoby lub logując się w oknie logowania znajdującym się po prawej stronie witryny internetowej Dplay.

3. Metoda płatności. Użytkownik może zmienić Metodę płatności, klikając link „Aktualizuj dane do płatności” w zakładce „Subskrypcja” na stronie „Konto”, na którą można wejść klikając ikonę osoby lub logując się w oknie logowania znajdującym się po prawej stronie witryny internetowej Dplay. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie rozliczona ze względu na utratę ważności Metody płatności, brak wystarczających środków lub z innego powodu, a użytkownik nie zmieni Metody płatności lub zlikwiduje swoje konto, Dplay może zawiesić dostęp do usługi Eurosport Player do czasu otrzymania ważnej Metody płatności. Dokonując aktualizacji Metody płatności, użytkownik upoważnia Dplay do dalszego pobierania opłat korzystając ze zaktualizowanej Metody płatności i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie nierozliczone kwoty. Może to skutkować zmianą daty płatności. W przypadku niektórych Metod płatności wydawca danej Metody płatności może pobierać od użytkownika określone opłaty, takie jak opłata za transakcję zagraniczną lub inne opłaty związane z przetwarzaniem Metody płatności użytkownika. Lokalne opodatkowanie może się różnić w zależności od Metody płatności. Szczegółowych informacji udziela dostawca Metody płatności.

4. Przetwarzanie płatności. Dplay współpracuje z innymi spółkami (w tym innymi spółkami z tej samej grupy, co Dplay), agentami lub wykonawcami („Operatorzy płatności”) w celu przetwarzania transakcji dokonywanych kartami kredytowymi lub innymi metodami płatności. Podczas rejestracji użytkownik musi podać określone informacje, które umożliwią Operatorom płatności pobieranie płatności w imieniu Dplay, i użytkownik upoważnia takich Operatorów płatności do pobierania płatności w imieniu Dplay. W przypadku niepowodzenia płatności odpowiedni Operator płatności ponowi próbę jej pobrania, ale jeśli nie uda mu się jej zrealizować, użytkownik nie będzie mógł korzystać/uzyskiwać dostępu do części usługi, której dotyczy nieudana transakcja. Informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji będą przechowywane na prowadzonym przez Dplay koncie użytkownika, w tym dane Metody płatności, z której pobierane będą środki za każdym razem, gdy użytkownik zakupi nowy Karnet Eurosport, o ile użytkownik nie zmieni Metody Płatności (zob. „Metoda płatności” powyżej, by dowiedzieć się, jak to zrobić). Jeżeli użytkownik subskrybuje Eurosport Player w ramach oferty bezpłatnego okresu próbnego, bank użytkownika może dokonać autoryzacji płatności, lecz nie zostanie ona pobrana przez Dplay. Użytkownik powinien mieć jednak świadomość, że może to mieć wpływ na wysokość dostępnych środków lub limit kredytowy.

5. Zmiany cen. Dplay może okresowo zmieniać warunki korzystania z Karnetów Eurosport i każdej innej części usługi (w tym cenę Karnetu lub Karnetów Eurosport i/lub innego rodzaju subskrypcji). Dplay może podnosić ceny: jeżeli ponoszony przez Dplay koszt świadczenia usługi ulegnie zwiększeniu (na przykład jeżeli Dplay musi zacząć więcej płacić stronom trzecim za ich treści); Dplay wprowadzi nowe programy, treści i usługi; Dplay zmieni strukturę usługi; Dplay zainwestuje w doskonalenie wsparcia klienta; i/lub zwiększą się inne koszty powiązane z dostarczaniem usługi.

Ponadto Dplay świadczy swoje usługi na bieżąco i nie jest w stanie przewidzieć, co może ulec zmianie w przyszłości. Oznacza to, że Dplay może podnieść ceny z powodów niewymienionych powyżej.

Dplay powiadomi użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o podniesieniu ceny i użytkownikowi przysługuje prawo anulowania subskrypcji przed wejściem podwyżki w życie.

Anulowanie.

Może obowiązywać okres minimalny, a umowa użytkownika może przedłużać się automatycznie na okres o takiej samej długości co okres minimalny. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Najczęściej zadawanych pytaniach, które są dostępne na stronie https://help.eurosport.com/hc/pl. W przypadku automatycznie przedłużającego się karnetu, użytkownik może w każdej chwili zatrzymać funkcję automatycznego przedłużania się karnetu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat prawa anulowania konkretnego karnetu zakupionego bezpośrednio od Dplay prosimy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ), które znajdują się na stronie https://help.eurosport.com/hc/pl. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, płatności dokonywane na rzecz Dplay nie podlegają zwrotowi i Dplay nie zwraca kosztów ani nie stosuje ulg z tytułu niepełnych okresów subskrypcji lub nieobejrzanych Treści Eurosport. Aby zatrzymać automatyczne przedłużanie się subskrypcji, użytkownik powinien kliknąć link „Anuluj subskrypcję” w zakładce „Subskrypcja” na stronie „Konto”, na którą można wejść klikając ikonę osoby lub logując się w oknie logowania znajdującym się po prawej stronie witryny internetowej Dplay.

Jeżeli użytkownik wykupił Eurosport Player korzystając z konta prowadzonego przez stronę trzecią i chce anulować subskrypcję Eurosport Player, użytkownik musi anulować ją u tej strony trzeciej, na przykład wchodząc na swoje konto przez nią prowadzone i wyłączając opcję automatycznego przedłużania lub rezygnując z subskrypcji usługi Eurosport Player. Informacje rozliczeniowe dotyczące subskrypcji Eurosport Player będą przekazywane użytkownikowi przez stronę trzecią i mogą być widoczne na koncie użytkownika prowadzonym przez tę stronę trzecią.

Usługa Eurosport Player.

1. Ograniczenia wiekowe. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w jego prowincji, terytorium lub kraju, aby subskrybować określone Treści Eurosport. Osoby małoletnie mogą korzystać z usługi Eurosport Player wyłącznie pod nadzorem dorosłego.

2. Wyłącznie na użytek osobisty. Usługa Eurosport Player oraz treści oglądane w jej ramach są przeznaczone wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek użytkownika. Na okres subskrypcji Eurosport Player Dplay udziela użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną i niezbywalną licencję na dostęp do usługi Eurosport Player i oglądanie Treści Eurosport. Z wyjątkiem powyższej ograniczonej licencji użytkownikowi nie udziela się żadnych praw, tytułów własności lub korzyści majątkowych. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usługi Eurosport Player w celu transmisji publicznej.

3. Zmiany usługi Eurosport Player. Dplay regularnie dokonuje zmian usługi Eurosport Player, w tym zawartości biblioteki, co może wymagać okresów konserwacji i napraw.

Dplay może w dowolnej chwili zmieniać, zastępować lub wycofywać dowolne usługi, funkcje lub funkcjonalności, kanały lub treści dostarczane w ramach usługi.

Dplay może nie mieć praktycznej możliwości powiadomienia użytkownika z wyprzedzeniem o wszystkich okresach konserwacji i napraw i/lub zmianach treści, na przykład jeżeli użytkownik kupił Karnet Eurosport umożliwiający dostęp do usługi Eurosport Player na krótki okres. W związku z tym użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać witrynę internetową, by uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych Treści Eurosport.

W przypadku konieczności dokonania przez Dplay znacznej zmiany usługi, za którą zapłacił użytkownik, Dplay dołoży starań, by powiadomić o niej użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

W odniesieniu do usług, za które zapłacił użytkownik i które nie utraciły jeszcze ważności, Dplay dołoży starań, by zmiany usługi lub cen nie miały negatywnego wpływu na użytkownika w okresie użytkowania. Jeżeli użytkownik wybrał pakiet subskrypcji, który ulega automatycznemu przedłużeniu z końcem okresu użytkowania, Dplay dołoży starań, by powiadomić użytkownika o wszelkich zmianach, które mogą mieć istotny wpływ na użytkownika w przyszłym okresie użytkowania, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem tego okresu, by użytkownik mógł anulować usługę zanim okres ten się rozpocznie. Jeżeli użytkownik nie anuluje swojej subskrypcji usługi Eurosport Player po powiadomieniu go przez Dplay o zmianach i przed wejściem tych zmian w życie i będzie kontynuować korzystanie z usługi, dla Dplay oznacza to akceptację zmienionej usługi.

W przypadku konieczności dokonania przez Dplay istotnej zmiany opłaconej przez użytkownika usługi, która będzie mieć negatywny wpływ na użytkownika w okresie użytkowania, Dplay powiadomi użytkownika, dając mu prawo wypowiedzenia usługi.

4. Ograniczenia dostępności Treści. Określone Treści Eurosport mogą okazać się dostępne wyłącznie na ograniczonych zasadach („Tytuły treści”). Zastosowane ograniczenia mogą dotyczyć ograniczenia liczby Tytułów treści przypadających na jedno konto, maksymalnej liczby urządzeń zawierających Tytuły treści, okresu, w ciągu którego użytkownik musi rozpocząć oglądanie Tytułów treści, oraz okresu, przez jaki Tytuły treści pozostaną dostępne. Ograniczenia mogą również zależeć od rodzaju wybranej przez użytkownika subskrypcji oraz ograniczeń nałożonych przez partnerów handlowych Dplay. Użytkownik może podlegać ograniczeniu dotyczącemu liczby Urządzeń Eurosport Player, które może zarejestrować w ramach usługi Eurosport Player i/lub z jakich może jednocześnie korzystać w celu uzyskania do niej dostępu. Jeżeli zastosowanie ma ograniczenie dotyczące liczby Urządzeń Eurosport Player, użytkownik może podlegać ograniczeniu w zakresie tego, ile razy i na jaki okres będzie mógł zmieniać zarejestrowane Urządzenia Eurosport Player. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dplay nie zwraca kosztów ani nie stosuje ulg z tytułu jakichkolwiek zakłóceń spowodowanych ograniczeniami dostępności Treści Eurosport. Zob. najczęściej zadawane pytania (FAQ), dostępne na stronie https://help.eurosport.com/hc/pl, by uzyskać więcej informacji na temat dostępu do Eurosport Player poza Krajem zamieszkania użytkownika.

5. Korzystanie z usługi Eurosport Player przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usługi Eurosport Player, w tym wszystkich funkcji i funkcjonalności z nią powiązanych, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami i regulacjami lub innymi ograniczeniami korzystania z usługi lub treści udostępnianych w jej ramach. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu i nie korzystać z Eurosport Player, używając wirtualnej sieci proxy, oraz nie archiwizować, pobierać w sposób trwały, reprodukować, dystrybuować, modyfikować, wyświetlać, wykonywać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, oferować na sprzedaż ani używać (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach korzystania) treści i informacji zawartych w usłudze Eurosport Player lub pozyskanych z niej lub poprzez nią. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie omijać, usuwać, zmieniać, dezaktywować, osłabiać ani blokować żadnych zabezpieczeń treści w usłudze Eurosport Player; używać robotów, pająków, zgarniaków lub innych zautomatyzowanych środków, aby uzyskać dostęp do usługi Eurosport Player; dokonywać dekompilacji, inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania lub innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem usługi Eurosport Player; wstawiać kodów lub produktów lub manipulować treścią usługi Eurosport Player w jakikolwiek sposób; wykorzystywać metod wydobywania, gromadzenia lub ekstrakcji danych; przesyłać treści na nieautoryzowane urządzenia lub próbować uzyskać dostęp do usługi lub treści za pośrednictwem nośnika lub urządzenia innego niż zarejestrowane Urządzenia Eurosport Player. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób wysyłać ani przekazywać materiałów mających na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego związanego z usługą Eurosport Player, w tym wirusów oprogramowania lub innych kodów, plików lub programów komputerowych. Dplay może wypowiedzieć lub ograniczyć korzystanie przez użytkownika z usługi Dplay, jeżeli użytkownik dopuści się naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z usługi.

6. Połączenie z internetem i Urządzenia Eurosport Player.

Jakość odtwarzania Treści Eurosport może różnić się w zależności od urządzenia i może mieć na nią wpływ szereg czynników, takich jak lokalizacja użytkownika, przepustowość dostępna za pośrednictwem połączenia internetowego i/lub jego szybkość. Dostępność zależy od usługi dostępu do internetu i parametrów urządzeń. Nie wszystkie treści są dostępne we wszystkich formatach i nie wszystkie rodzaje subskrypcji umożliwiają otrzymywanie treści we wszystkich formatach. Producent urządzenia lub dostawca systemu operacyjnego urządzenia może okresowo narzucać zmiany ograniczające korzystanie z Eurosport Player na tym urządzeniu. W takim przypadku Dplay dołoży starań, by powiadomić użytkownika o tych zmianach z wyprzedzeniem, ale ponieważ Dplay nie ma kontroli nad producentami i dostawcami, nie zawsze będzie to możliwe.

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony praw naszych partnerów dostarczających treści, Eurosport Player może nie być obsługiwany na urządzeniu, w którym zostały usunięte lub naruszone ograniczenia związane z systemem operacyjnym tego urządzenia (tzw. „jail-breaking”).

Odpowiedzialność za wszystkie opłaty za dostęp do internetu ponosi użytkownik. Należy pamiętać, że strumieniowe oglądanie treści audiowizualnych może wiązać się ze znacznym zużyciem danych. Należy skontaktować się ze swoim dostawcą usług dostępu do internetu, aby uzyskać informacje na temat opłat za korzystanie z internetu. Czas potrzebny na rozpoczęcie oglądania Treści Eurosport będzie różny w zależności od wielu czynników, w tym lokalizacji użytkownika, przepustowości dostępnej w danym czasie, treści wybranej przez użytkownika i konfiguracji Urządzenia Eurosport Player.

Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Eurosport Player i/lub jakie przeglądarki są kompatybilne z usługą Eurosport Player, przed wykupieniem subskrypcji Eurosport Player. Szczegółowe informacje na temat kompatybilności można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ) na stronie https://help.eurosport.com/hc/pl.

Dplay zaleca, aby w przypadku uzyskiwania dostępu do Eurosport Player za pośrednictwem sklepu z aplikacjami należącego do strony trzeciej użytkownik akceptował wszelkie aktualizacje aplikacji w miarę i z chwilą ich udostępniania. Może to również wymagać zaktualizowania systemu operacyjnego urządzenia.

7. Oprogramowanie Eurosport Player. Oprogramowanie Eurosport Player jest tworzone przez lub dla Dplay i służy do umożliwiania oglądania Treści Eurosport za pośrednictwem Urządzeń Eurosport Player. Oprogramowanie Eurosport Player może różnić się w zależności od urządzenia i nośnika, a funkcjonalności i funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia i kraju. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usługi może wymagać oprogramowania stron trzecich, podlegającego licencjom tych osób trzecich.

Bezpieczeństwo.

Konto Eurosport Player jest osobistym kontem użytkownika („Właściciel konta”) i jako Właściciel konta użytkownik jest jedyną osobą, która ma do niego dostęp i je kontroluje. Aby utrzymać kontrolę nad kontem i uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do konta (które zawiera informacje na temat historii oglądania z danego konta oraz Metody płatności), Właściciel konta powinien zachowywać kontrolę nad Urządzeniami Player Eurosport, które są używane do uzyskania dostępu do usługi, i nie ujawniać nikomu hasła ani danych dotyczących Metody płatności powiązanej z kontem. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i zapewnienie dokładności danych dostarczonych Dplay, dotyczących konta użytkownika. Dplay może wypowiedzieć lub zawiesić konto użytkownika, aby chronić użytkownika, Dplay lub partnerów Dplay przed kradzieżą tożsamości lub innymi oszustwami.

Postanowienia różne.

1. Prawo właściwe i jurysdykcja. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania jest prawo Anglii i Walii. Niniejsze warunki nie ograniczają praw ochronnych, które mogą przysługiwać konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w kraju zamieszkania użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik nie mieszka w Anglii lub w Walii, ma on prawo wnieść powództwo do sądu w swoim kraju zamieszkania zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju. Ponadto należy pamiętać, że kwestie sporne można przedstawić do rozstrzygnięcia przez internet za pośrednictwem platformy Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Odpowiedzialność. Akceptując niniejsze Warunki korzystania i korzystając z dowolnej części usługi Eurosport Player i związanych z nią treści, użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania. W ramach usługi mogą być przedstawiane linki do witryn internetowych stron trzecich, reklamy lub oferty, które nie należą ani nie są kontrolowane przez Dplay – Dplay nie ponosi zatem odpowiedzialności za te witryny, reklamy czy oferty. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Dplay, a także spółki stowarzyszone i agenci Dplay, wyłączają odpowiedzialność i wszelkie zobowiązania wynikające z:

a. korzystania z Eurosport Player w sposób, który jest niedozwolony przez Dplay;
b. zakończenia, zawieszenia lub ograniczenia usługi Eurosport Player lub powiązanych z nią treści (albo jakiejkolwiek ich części) zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;
c. jakiegokolwiek nieprawidłowego działania lub zakłócenia usługi ze względu na nieprzewidywalne okoliczności, które uniemożliwiają Dplay wypełnienie swoich zobowiązań wobec użytkownika;
d. opóźnienia, braku działania, działania lub niewykonania zobowiązań w związku z dostarczaniem usługi Eurosport Player i treści;
e. nieprawidłowości, wirusów lub błędów obecnych w usłudze Eurosport Player lub wynikających z korzystania z niej;
f. niekompatybilności usługi Eurosport Player lub powiązanych z nią treści z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub sprzętem (w tym Urządzeniami Eurosport Player);
g. jakiegokolwiek działania lub niewywiązania się ze zobowiązań przez zewnętrznego dostawcę, producenta urządzenia lub dostawcę systemu operacyjnego urządzenia, które pozostają poza rozsądną kontrolą Dplay.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Dplay nie zwraca kosztów ani nie stosuje ulg z tytułu jakichkolwiek zakłóceń treści dostarczanych przez partnera handlowego w ramach Pakietowego karnetu Eurosport (jeżeli Pakietowy karnet Eurosport jest dostępny w kraju zamieszkania użytkownika; dalsze informacje na temat takiego karnetu można uzyskać na naszej witrynie internetowej na stronie https://www.eurosportplayer.com/subscribe). Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy skontaktować się z odpowiednim partnerem handlowym.

W niektórych przypadkach Dplay nie może wykluczyć odpowiedzialności. Niniejsza klauzula nie ma wpływu na taką odpowiedzialność wobec użytkownika. Jeżeli użytkownik potrzebuje porady na temat swoich praw, może zwrócić się do krajowej organizacji konsumenckiej.

3. Prawo anulowania przez Dplay. Dplay może anulować umowę między użytkownikiem a Dplay (lub jej część) w dowolnym momencie.

Jeżeli Dplay anuluje umowę między użytkownikiem a Dplay (lub jej część) po zapłaceniu przez użytkownika za korzystanie z usługi, Dplay powiadomi o tym użytkownika z możliwe największym wyprzedzeniem i według swojego uznania Dplay: (i) pozwoli użytkownikowi na dostęp do części usługi, której dotyczy dokonana płatność, przez pozostałą część okresu użytkowania; lub (ii) zwróci użytkownikowi płatność za okres użytkowania pozostały po dacie wypowiedzenia.

W każdym wypadku Dplay może niezwłocznie zawiesić lub ograniczyć korzystanie z całości lub części usługi i/lub treści bez zwracania płatności lub rekompensaty, jeżeli:

a. użytkownik nie dokona należnej Dplay płatności lub Metoda płatności udostępniona przez użytkownika nie zadziała;
b. użytkownik naruszy niniejsze Warunki korzystania, jednak w przypadku mniej poważnych naruszeń Dplay umożliwi najpierw użytkownikowi naprawę naruszenia, której należy dokonać w ciągu 7 dni;
c. Dplay podejrzewa lub sądzi, że użytkownik popełnił lub może popełniać oszustwa wobec Dplay lub wobec jakiejkolwiek innej osoby lub organizacji poprzez korzystanie z usługi lub z Treści Eurosport, na przykład jeżeli użytkownik skopiuje transmisje strumieniowe Dplay do innej witryny internetowej;
d. użytkownik dopuścił się wobec personelu lub agentów Dplay działania, które Dplay zasadnie uzna za nieodpowiednie lub niedopuszczalne i wystarczająco poważne, aby uzasadnić ograniczenie lub zakończenie korzystania przez użytkownika z usługi Dplay;
e. użytkownik zakupi Karnet Eurosport, korzystając z wirtualnej sieci proxy;
f. użytkownik korzysta z usługi Eurosport Player w sposób, który może mieć negatywny wpływ na reputację i/lub działalność Dplay, jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów handlowych, Operatorów płatności i/lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, która wykonuje usługi w imieniu Dplay w odniesieniu do Eurosport Player;
g. nie można tego racjonalnie uniknąć ze względów technicznych lub operacyjnych, które wykraczają poza rozsądną kontrolę Dplay.

4. Niezamówione materiały. Dplay nie akceptuje niezamówionych materiałów lub pomysłów dotyczących Treści Eurosport i nie ponosi odpowiedzialności za podobieństwo swoich treści lub programów na dowolnym nośniku do materiałów lub pomysłów przesłanych do niej lub do jej podmiotów stowarzyszonych.

5. Obsługa klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi i jej funkcji lub uzyskać pomoc odnośnie do konta, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Szczegółowe informacje na temat kontaktu można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ) na stronie https://help.eurosport.com/hc/pl/requests/new. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami korzystania a informacjami otrzymanymi od działu obsługi klienta znaczenie nadrzędne mają niniejsze Warunki korzystania.

6. Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie mieć to wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

7. Brak zrzeczenia się prawa. W zakresie, w jakim Dplay nie wykona lub postanowi nie skorzystać z przysługującego jej prawa wystosowania roszczenia wobec użytkownika, takie odstąpienie nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa, o ile nie ustalono pisemnie inaczej.

8. Przeniesienie praw. Umowa zawarta pomiędzy Dplay a użytkownikiem jest umową indywidualną i nie nadaje wskazanych w niej praw żadnej stronie trzeciej. Użytkownik zgadza się, że Dplay może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków korzystania na dowolną spółkę, przedsiębiorstwo lub osobę, pod warunkiem że usługa nie ulegnie ograniczeniu w wyniku takiego przeniesienia. Użytkownik nie może na nikogo przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków korzystania.

9. Zmiana Warunków korzystania. Dplay może okresowo zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Dplay dołoży starań, by powiadomić użytkownika co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem nowych Warunków korzystania w życie, chyba że zmiany muszą zostać wprowadzone szybko z przyczyn bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych, w którym to przypadku Dplay poinformuje użytkownika o zmianach tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować korzystanie z usługi Eurosport Player po zmianie niniejszych Warunków korzystania, dla Dplay będzie to równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków korzystania. Aktualne Warunki korzystania będą zawsze dostępne za pośrednictwem witryny internetowej Eurosport Player, a kiedy Dplay powiadomi użytkownika, że Warunki korzystania zostają zmienione, Dplay zaleca wydrukowanie ich najnowszej wersji i dołączenie ich do swojej dokumentacji. Jeżeli zmiana będzie w istotny sposób niekorzystna dla użytkownika, Dplay umożliwi użytkownikowi anulowanie subskrypcji przed wejściem zmian w życie.

10. Komunikacja elektroniczna. W przypadku konieczności skontaktowania się z użytkownikiem przez Dplay (w tym „powiadomienia” w rozumieniu niniejszych Warunków korzystania) Dplay zrobi to drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia przesłanego jako wiadomość „push” na urządzenie użytkownika. Powiadomienia uważa się za dostarczone w dniu ich wysłania. Dplay będzie przesyłać powiadomienia do użytkownika, korzystając z podanych przez niego danych kontaktowych, zatem należy upewnić się, że podane dane kontaktowe są prawidłowe i są aktualizowane w przypadku ich zmiany.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r.