Poniżej znajdują się warunki korzystania z witryn internetowych i aplikacji Eurosport i Eurosport Player („Usługa”).
Zalecamy użytkownikowi lekturę tych warunków przed uzyskaniem dostępu do Usługi, zainstalowaniem jej lub rozpoczęciem korzystania z niej. Warunki te stanowią treść umowy między nami a użytkownikiem dotyczącą dostępu do Usługi i korzystania z niej. Poprzez uzyskanie dostępu do Usługi, zainstalowanie jej lub korzystanie z niej użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki Korzystania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki Korzystania, nie powinien korzystać z Usługi.
Kim jesteśmy
Usługę świadczy i zarządza nią Dplay Entertainment Limited, spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 09615785. Jej siedziba znajduje się pod adresem Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, United Kingdom (Wielka Brytania) („DEL”, „my”, „nas/nam/nami”, „nasz/nasza/nasze”).
Prywatność
Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika lub zebrane przez nas od użytkownika podczas korzystania przez niego z Usługi lub Konta Eurosport (definicja poniżej) będą wykorzystywane przez nas w sposób opisany w Polityce Prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się także z treścią naszej Polityki Plików Cookie.
Usługa
Ilekroć w niniejszych Warunkach Korzystania mowa jest o Usłudze, Usługa obejmuje w szczególności::
· witryny internetowe Eurosport Player i Eurosport (łącznie: „Witryny Internetowe”);
· aplikacje Eurosport Player i Eurosport dostępne na niektórych telefonach komórkowych i innych urządzeniach z dostępem do Internetu (łącznie: „Aplikacje”); oraz
· wszelkie usługi i materiały dostępne na Witrynach Internetowych i w Aplikacjach, w tym:
o usługa strumieniowania treści wideo na żądanie i na żywo, dostępna bezpłatnie z kontem lub w ramach subskrypcji płatnej;
o wszelkie właściwości, funkcje i interfejsy użytkownika; oraz
o wszelkie treści i materiały, które można wyświetlać, współtworzyć lub uzyskiwać do nich dostęp, takie jak: obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, teksty, artykuły, gry, pliki graficzne, oprogramowanie, pliki wideo, programy, transmisje na żywo oraz kanały liniowe („Treści”).
Treści oferowane w ramach Usługi zmieniają się regularnie – oznacza to, że pewne dyscypliny sportowe, wydarzenia, artykuły, programy, kanały itd. mogą zostać udostępnione, podczas gdy inne dyscypliny sportowe, wydarzenia, artykuły, programy, kanały itd. staną się niedostępne. Art. 9 niniejszych Warunków Użytkowania zawiera więcej szczegółów na ten temat.
Warunki Korzystania
1. Dostęp do Usługi
1.1 Poprzez uzyskanie dostępu do Usługi, korzystanie z niej lub jej zainstalowanie użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do Treści, skorzystania z nich oraz ich wyświetlania, jak również wchodzenia z nimi w interakcję, na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Korzystania.
1.2 Możliwe jest uzyskanie dostępu do niektórych Treści i wyświetlanie ich bez opłaty, jednak niektóre Treści dostępne są tylko dla użytkowników, którzy:
(a) zarejestrowali konto („Konto Eurosport”) lub
(b) wykupili abonament jednorazowy lub stałą subskrypcję („Abonament Eurosport”).
1.3 Aby zarejestrować Konto Eurosport użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Aby wykupić Abonament Eurosport, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat chyba, że na terytorium zamieszkania użytkownika pełną zdolność do czynności prawnej uzyskuje się w wieku późniejszym.
1.4 Zgodnie z opisem na stronie wyboru Abonamentu Eurosport i w naszym Centrum Pomocy:
(a) Abonamenty Eurosport, Treści, opcje i funkcje dostępne w ramach Usługi mogą różnić się w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik, od terytorium, na którym znajduje się jego miejsce zamieszkania oraz używanych Witryn Internetowych i Aplikacji. Więcej informacji o obsługiwanych urządzeniach można znaleźć w art. 13 niniejszych Warunków Korzystania;
(b) ograniczenia Treści, opcji i funkcji mogą zależeć również od wybranego przez użytkownika Abonamentu Eurosport oraz ograniczeń nakładanych przez naszych partnerów handlowych.
2. Konto Eurosport
2.1 Zakładając Konto Eurosport, należy przekazać nam prawdziwe, precyzyjne i kompletne informacje. Oferujemy również możliwość użycia do utworzenia Konta Eurosport istniejącego konta na innej platformie lub u innego partnera, np. loginu do profilu w serwisie społecznościowym.
2.2 Użytkownik odpowiedzialny jest za swoją nazwę użytkownika i swoje hasło do Konta Eurosport, za zachowanie ich poufności oraz za wszelkie działania podjęte przy ich użyciu (w tym za dostęp do Usługi i korzystanie z niej poprzez Konto Eurosport). Zalecamy, aby użytkownicy nie ujawniali swoich danych płatniczych, nazwy użytkownika ani hasła innym osobom. Użytkownik zgadza się powiadomić nas natychmiast, jeżeli stwierdzi lub jeżeli będzie miał podejrzenie, że nastąpiło naruszenie środków bezpieczeństwa lub nieautoryzowane użycie jego hasła lub nazwy użytkownika.
3. Abonament Eurosport
3.1 Abonamenty Eurosport oferowane na danym terytorium zostały wypisane na stronie Usługi tutaj. Użytkownik dokonujący zakupu Abonamentu Eurosport zostanie poinformowany o cenie, walucie i automatycznym odnawianiu subskrypcji przed finalizacją transakcji.
3.2 W zakładce Informacje dotyczące Abonamentu Eurosport znajdują się:
(a) dalsze szczegóły dotyczące opcji każdego z Abonamentów Eurosport, w tym automatycznego odnawiania, minimalnych okresów subskrypcji, sposobu wyłączenia automatycznego odnawiania oraz anulowania usługi; oraz
(b) informacje dotyczące zamiany jednego rodzaju Abonamentu Eurosport na inny, w tym wpływu takiego działania na ustalenia w zakresie płatności.
3.3 Po dokonaniu przez użytkownika zakupu, wysyłamy mu drogą mailową potwierdzenie z danymi nowego Abonamentu Eurosport. Szczegóły dotyczące swojego Abonamentu Eurosport, w tym cenę, użytkownik może również wyświetlić w zakładce Konto. Jeżeli dany Abonament Eurosport podlega automatycznemu odnawianiu, wśród tych informacji znajdzie się wysokość opłaty za odnowienie subskrypcji, termin odnowienia subskrypcji oraz opis sposobu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania. Użytkownikom, którzy wykupili subskrypcję za pośrednictwem strony trzeciej, zalecamy zapoznanie się z treścią art. 12 niniejszych Warunków Korzystania.
4. Automatyczne odnawianie
4.1 Większość Abonamentów Eurosport odnawia się automatycznie, o ile użytkownik nie anuluje subskrypcji przed kolejnym terminem odnowienia (lub przed końcem bezpłatnego okresu dostępu).
4.2 Użytkownicy, którzy wykupią Abonament Eurosport bezpośrednio od nas, otrzymają w momencie rejestracji informację, czy i kiedy ich subskrypcja odnowi się automatycznie.
4.3 Jeżeli użytkownik posiada Abonament Eurosport podlegający automatycznemu odnawianiu i nie anuluje subskrypcji przed upływem bieżącego okresu subskrypcji (lub bezpłatnego okresu dostępu), jego Abonament Eurosport ulegnie automatycznemu odnowieniu. W momencie gdy Abonament Eurosport odnawia się automatycznie, jego użytkownik zostaje obciążony całkowitą opłatą za subskrypcję w tej samej wysokości (o ile nie ma zastosowania cena promocyjna obejmująca obecny lub kolejny okres subskrypcji albo o ile nie powiadomiliśmy użytkownika o zmianie ceny zgodnie z art. 8) należną za kolejny okres subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatycznego odnawiania lub sposobu jego wyłączenia, należy zapoznać się z treścią zakładki Informacje dotyczące Abonamentu Eurosport i Konto.
4.4 Użytkownik Abonamentu Eurosport zostanie powiadomiony o odnowieniu przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, chyba że jego subskrypcja podlega comiesięcznemu odnowieniu (automatycznemu).
5. Bezpłatny okres dostępu
5.1 Korzystanie z Abonamentu Eurosport może rozpocząć się od bezpłatnego okresu dostępu. Bezpłatne okresy dostępu oferowane są wyłącznie nowym subskrybentom (jeden na subskrybenta), o ile w danej sytuacji nie obowiązują inne warunki. Konkretna długość każdego bezpłatnego okresu dostępu ustalona zostaje w momencie rejestracji.
5.2 W momencie upływu bezpłatnego okresu dostępu Użytkownik zostaje automatycznie obciążony opłatą, chyba że anuluje Abonament Eurosport przed zakończeniem tego okresu. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że może nie otrzymać powiadomienia o tym, że bezpłatny okres dostępu ma się wkrótce zakończyć lub zakończył się i że rozpoczęła się płatna subskrypcja.
5.3 Użytkownikom rozpoczynającym subskrypcję za pośrednictwem strony trzeciej, np. sklepu z aplikacjami lub jednego z naszych partnerów, zalecamy również zapoznanie się z art. 12 (Platformy i usługi stron trzecich) poniżej.
6. Oferty promocyjne
6.1 DEL, spółki należące do tej samej grupy, co DEL, lub nasi partnerzy będący stronami trzecimi mogą oferować kody promocyjne, zniżki lub inne promocje, dzięki którym można uzyskać bezpłatny lub tańszy dostęp do Usługi („Oferty Promocyjne”).
6.2 Oferty Promocyjne mogą przybierać różne formy i być dostępne samodzielnie lub w pakietach z innymi produktami lub usługami sprzedawanymi przez DEL (lub inne spółki z tej samej grupy, co DEL) albo produktami i usługami jednego z naszych partnerów.
6.3 Z Ofert Promocyjnych można korzystać tylko i wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi warunkami takich ofert. Należy zapoznać się z treścią warunków Oferty Promocyjnej, aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym:
(a) kto może skorzystać z oferty, oraz
(b) czy obowiązują ograniczenia w łączeniu Oferty Promocyjnej z bezpłatnym okresem dostępu.
6.4 Jeżeli Oferta Promocyjna pochodzi od partnera będącego stroną trzecią lub od innej spółki z tej samej grupy, co DEL, podmioty te mogą ustanowić dodatkowe własne warunki, które wówczas obowiązują. Spółka DEL nie jest odpowiedzialna za produkty i usługi oferowane przez takich partnerów będących stronami trzecimi.
7. Fakturowanie
7.1 Jeżeli użytkownik zobowiązany jest zapłacić za swój Abonament Eurosport, obciążymy go, używając metody płatności, którą wybrał w momencie rejestracji.
7.2 Jeżeli Abonament Eurosport odnawia się automatycznie, opłaty za subskrypcje są pobierane automatycznie pierwszego dnia każdego nowego okresu subskrypcji wybranego Abonamentu Eurosport, w tej samej wysokości (o ile nie powiadomiliśmy użytkownika o zmianie ceny, zgodnie z art. 8 lub o ile nie ma zastosowania art. 7.4). Pierwsza opłata pobierana jest zazwyczaj w dniu zasubskrybowania lub, jeżeli użytkownikowi przysługuje bezpłatny okres dostępu, w następnym dniu przypadającym po dniu zakończenia tego okresu.
7.3 Jeżeli użytkownik uprawniony jest do skorzystania z Oferty Promocyjnej, która umożliwia mu darmowy dostęp do Abonamentu Eurosport przez określony czas, zastępowanej następnie subskrypcją płatną, pierwsza opłata zostanie pobrana natychmiast po zakończeniu okresu promocji.
7.4 Jeżeli użytkownik uprawniony jest do skorzystania z Oferty Promocyjnej w postaci zniżki, kwota na fakturze i opłaty użytkownika zostaną stosownie obniżone w okresie trwania promocji. Po upływie okresu promocyjnego będzie obowiązywać regularna cena abonamentu.
7.5 Aby wyświetlić swoje dane do faktury, wyłączyć automatyczne odnawianie lub zaktualizować bądź zmienić metodę płatności, należy wejść w zakładkę Konto (o ile użytkownik nie płaci za Usługę za pośrednictwem strony trzeciej lub poprzez inną usługę, np. Apple, Google lub jednego z naszych partnerów – w takim przypadku należy przejść do art. 12 (Platformy i usługi stron trzecich) poniżej).
7.6 Jeżeli płatność nie dojdzie do skutku, ponieważ metoda płatności straciła ważność, nie ma wystarczających środków na koncie lub z innego powodu, a użytkownik nie zmieni metody płatności lub nie anuluje Abonamentu Eurosport, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do Abonamentu Eurosport lub Konta po uprzednim powiadomieniu go o tym do czasu, aż my (lub odpowiednia strona trzecia) nie uzyskamy ważnej metody płatności. Powiadomimy użytkownika, jeżeli jego płatność nie dojdzie do skutku oraz damy mu możliwość zaktualizowania metody płatności. Aktualizując swoją metodę płatności w zakładce Konto, użytkownik udziela nam zezwolenia na pobieranie opłat za Abonament Eurosport przy użyciu tej metody. Użytkownik jest wciąż odpowiedzialny za wszelkie niepobrane kwoty. Może to prowadzić do zmiany terminów płatności lub okresu subskrypcji.
7.7 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu pobrania opłaty po uprzednim zawiadomieniu użytkownika, jeżeli metoda płatności nie została zatwierdzona, lub automatycznie, jeżeli termin odnowienia subskrypcji wypada w nieistniejącym w danym miesiącu dniu, np. jeżeli zwykle pobieramy opłatę 30. dnia miesiąca, w lutym pobierzemy ją 28.
7.8 Korzystamy z usług innych podmiotów (w tym innych spółek należących do tej samej grupy, co DEL), przedstawicieli i kontrahentów w celu przetwarzania transakcji płatniczych z użyciem kart kredytowych oraz innych metod płatności.
7.9 Jeżeli użytkownik dokona subskrypcji Abonamentu Eurosport, która zaczyna się od bezpłatnego okresu próbnego, lub skorzysta z Oferty Promocyjnej, która pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do Abonamentu Eurosport, ale wymaga podania danych płatniczych, możemy pobrać tymczasowo niewielką opłatę w momencie rozpoczęcia bezpłatnego okresu lub Oferty Promocyjnej.
8. Zmiany cen
8.1 Możemy co pewien czas zmieniać cenę wybranego Abonamentu Eurosport. Wszelkie zmiany cen będą obowiązywały nie wcześniej niż 30 dni po powiadomieniu o tym użytkownika oraz po terminie odnowienia posiadanego przez użytkownika w danym czasie Abonamentu Eurosport. Powiadomimy użytkownika o terminie, w którym ma wejść w życie zmiana ceny. Jeżeli użytkownik dokonał zakupu Abonamentu Eurosport za pośrednictwem jednego z naszych partnerów będących stronami trzecimi (w tym Apple lub Google), zmiany cen będą podlegały warunkom ustanowionym przez daną stronę trzecią.
8.2 Jeżeli po powiadomieniu przez nas użytkownika o zmianie ceny nie chce on korzystać z Abonamentu Eurosport w nowej cenie, może wówczas anulować Abonament Eurosport przed rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcji, stosując się do instrukcji przedstawionych w zakładce Konto (jak opisano w art. 11). Dalsze korzystanie przez użytkownika z Abonamentu Eurosport lub opłacenie nowego okresu subskrypcji w nowej cenie subskrypcji będą traktowane jako zgoda użytkownika na zmianę ceny.
9. Zmiany Treści
9.1 Jak wspomniano wyżej w opisie Usługi, Treści zmieniają się regularnie – oznacza to, że pewne dyscypliny sportu wydarzenia, artykuły, programy, kanały itd. mogą zostać udostępnione, podczas gdy inne dyscypliny sportu, wydarzenia, artykuły, programy, kanały itd. staną się niedostępne.
9.2 Dostępność Treści może zmieniać się z różnych powodów, takich jak wycofanie lub ograniczenie przez posiadaczy praw będących stronami trzecimi prawa do korzystania przez nas danych Treści w ramach Usługi, jak też z powodów prawnych lub regulacyjnych.
9.3 Świadczymy Usługę na bieżąco i nie możemy przewidzieć, jakie zmiany mogą zajść w przyszłości. Oznacza to, że możemy dokonywać zmian w Treści innych niż te wymienione w niniejszych Warunkach Korzystania.
9.4 Będziemy starali się unikać wszelkich istotnie niekorzystnych zmian Treści (zgodnie z opisem zawartym w art. 10.2(b) poniżej), jeśli jednak dojdzie do dokonania takiej zmiany, powiadomimy o tym użytkownika zgodnie z treścią art. 10.2(b) poniżej.
9.5 Użytkownik powinien mieć na uwadze, że nie zawsze będziemy mieli możliwość powiadomienia z wyprzedzeniem o zmianie Treści. W celu uzyskania szczegółów dotyczących dostępności Treści, należy sprawdzać Witryny Internetowe i Aplikacje tutaj.
10. Zmiany w Usłudze
10.1 Bezpłatny dostęp:
(a) Możemy zmodyfikować lub zaprzestać oferowania bezpłatnych elementów Usługi w dowolnym momencie i bez powiadomienia o tym użytkownika.
(b) Obejmuje części Usługi, do których można uzyskać dostęp jako niezarejestrowany gość i jako posiadacz Konta Eurosport, bez wykupienia Abonamentu Eurosport. Zmiany takie mogą być wprowadzane (na przykład): wtedy, kiedy musimy usunąć konkretne opcje lub funkcję lub uniemożliwić pewnym urządzeniom lub platformom dostęp do bezpłatnych części Usługi. Możemy również co pewien czas ulepszać, aktualizować lub wzbogacać bezpłatne elementy Usługi.
10.2 Usługa płatna:
(a) Może również co pewien czas pojawiać się konieczność wprowadzenia przez nas zmian do części Usługi, do której można uzyskać dostęp jedynie poprzez Abonament Eurosport („Usługa Płatna”). Będziemy wprowadzać zmiany do Usługi Płatnej tylko z ważnych powodów, takich jak:
(i) modyfikacja wyglądu lub układu graficznego (layoutu) Usługi;
(ii) ulepszenie lub rozbudowa opcji i funkcji dostępnych w ramach Usługi Płatnej; lub
(iii) dostosowanie się do zmian wynikających ze stosownych przepisów lub odpowiedź na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
(b) Jeżeli musimy dokonać:
(i) zmiany Usługi Płatnej na niekorzyść użytkownika, lub
(ii) istotnie niekorzystnej zmiany Treści, np. usunięcie popularnych kanałów lub dużych kategorii Treści,
w dowolnym momencie trwania danego Abonamentu Eurosport, użytkownik zostanie powiadomiony o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem oraz będzie miał prawo do anulowania subskrypcji. Jeżeli użytkownik nie anuluje Abonamentu Eurosport po powiadomieniu przez nas o takich zmianach oraz przed wprowadzeniem tych zmian, potraktujemy to jako zgodę na zmiany.
(A) Dołożymy wszelkich starań, aby zmiany niekorzystne dla danego użytkownika nie weszły w życie w danym okresie trwania jego subskrypcji. Oznacza to, że powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem i damy mu możliwość anulowania Abonamentu Eurosport, zanim zmiana wejdzie w życie (z rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcji), zgodnie z opisem w art. 11 (Anulowanie).
(B) Jeżeli taka zmiana ma nastąpić w trakcie trwania danego okresu subskrypcji, użytkownik będzie wciąż miał prawo do anulowania Abonamentu Eurosport, zanim zmiana wejdzie w życie. W takim przypadku użytkownik otrzyma zwrot kwot wpłaconych na poczet jeszcze nieświadczonej Usługi Płatnej.
10.3 Art. 10 nie ma zastosowania do nieistotnych zmian dowolnej części Usługi, które nie utrudniają użytkownikowi korzystania z Usługi, w tym (między innymi) zwykłej zmiany wyglądu lub zmiany Treści wchodzących w zakres postanowień art. 9.
11. Anulowanie (wypowiedzenie/rozwiązanie umowy)
11.1 Użytkownik może anulować swój Abonament Eurosport w dowolnym momencie przed końcem bieżącego okresu subskrypcji (lub bezpłatnego okresu dostępu). Anulowanie staje się skuteczne wraz z końcem bieżącego okresu subskrypcji (lub bezpłatnego okresu dostępu), chyba że informacje dotyczące dla danego terytorium Abonamentu Eurosport stanowią inaczej (jak opisano w art. 11.2), Oznacza to, że jeżeli użytkownik jest w trakcie okresu subskrypcji (lub bezpłatnego okresu dostępu), ma możliwość korzystania z Abonamentu Eurosport do końca bieżącego okresu subskrypcji (lub bezpłatnego okresu dostępu), o ile nie uzyska od nas innych informacji w tym zakresie.
11.2 Na niektórych terytoriach dla pewnych rodzajów Abonamentów Eurosport określono minimalny okres korzystania, który kończy się przed upływem bieżącego okresu subskrypcji. Może to mieć zastosowanie do wstępnego okresu subskrypcji lub dowolnego okresu odnowienia. Oznacza to, że użytkownik może anulować Abonament Eurosport, co staje się skuteczne w momencie upływu okresu minimalnego korzystania lub natychmiast (jeżeli okres minimalny upłynął). Więcej informacji na temat okresu minimalnego korzystania i prawa do anulowania Abonamentu Eurosport można znaleźć w zakładce Informacje dotyczące Abonamentu Eurosport dla odnośnego terytorium.
11.3 Aby zarządzać Abonamentem Eurosport lub go anulować, należy wejść w zakładkę Konto.
11.4 Jeżeli użytkownik wykupił Abonament Eurosport za pośrednictwem strony trzeciej (na przykład sklepu z aplikacjami lub jednego z naszych partnerów) i pragnie anulować subskrypcję, musi to zrobić za pośrednictwem tej strony trzeciej. Przykładowo może zajść potrzeba zmiany ustawień urządzenia lub wizyty na koncie sklepu z aplikacjami i wyłączenia automatycznego odnawiania dla Eurosportu.
11.5 W przypadku zakupu Abonamentu Eurosport od nas użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki: (a) Abonament Eurosport (oraz Treści Eurosport dostępne przy wykorzystaniu Abonamentu Eurosport) zostaną udostępnione użytkownikowi natychmiast; oraz, (b) o ile użytkownik wyrazi na to zgodę przy rejestracji, zrzeka się on z mogącego mu przysługiwać ustawowego prawa do: (i) zmiany zdania w sprawie Abonamentu Eurosport (odstąpienie); oraz (ii) otrzymania zwrotu pieniędzy w ciągu przysługującego mu okresu na odstąpienie od umowy.
11.6 Użytkownicy mieszkający w Norwegii znajdą więcej informacji na temat prawa do odstąpienia w dowolnym przysługującym im okresie na odstąpienie od umowy w zakładce Informacje dotyczące Abonamentu Eurosport.
12. Platformy i usługi stron trzecich
12.1 Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi lub kupuje Abonament Eurosport za pośrednictwem strony trzeciej (np. przez sklep z aplikacjami lub w pakiecie usług oferowanym przez jednego z naszych partnerów będących stronami trzecimi) lub innego produktu albo usług sprzedawanych przez tę stronę trzecią lub DEL:
(a) obowiązują go warunki ustanowione przez stronę trzecią lub warunki powiązane z danym produktem lub daną usługą (w tym dowolne znajdujące zastosowanie zasady korzystania);
(b) opłata za Abonament Eurosport będzie dokonywana na rzecz danej strony trzeciej lub w ramach opłaty za dany produkt lub daną usługę;
(c) ważne informacje dotyczące:
(i) warunków sprzedaży;
(ii) opłat;
(iii) podatków;
(iv) metod płatności;
(v) prawa użytkownika do anulowania transakcji oraz momentu, w którym użytkownik może skorzystać z tego prawa (o ile go dotyczy); jak też
(vi) kroków technicznych niezbędnych do finalizacji transakcji,
będą wyszczególnione w warunkach ustanowionych przez stronę trzecią lub w warunkach dotyczących danego produktu lub danej usługi.
(d) Użytkownik musi przestrzegać tych warunków ustanowionych przez stronę trzecią, jak też niniejszych Warunków Korzystania. W razie niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami Korzystania a warunkami ustanowionymi przez stronę trzecią, należy stosować warunki ustanowione przez stronę trzecią.
12.2 Jeżeli użytkownik płaci za Abonament Eurosport za pośrednictwem strony trzeciej (np. sklepu z aplikacjami lub jednego z naszych partnerów) albo innego produktu lub innej usługi sprzedawanych przez stronę trzecią lub DEL i chce zmienić metodę płatności, będzie to możliwe jedynie za pośrednictwem tej strony trzeciej albo danego produktu lub danej usługi. Jeżeli w takiej sytuacji użytkownik napotka problemy z fakturowaniem lub opłatami, powinien skontaktować się bezpośrednio ze stroną trzecią, w celu omówienia możliwości zwrotu kosztów lub wysokości dostępnych środków związanych z Abonamentem Eurosport.
13. Ograniczenia dotyczące urządzeń, obsługiwane urządzenia i aktualizacje
13.1 Oglądanie Treści w ramach Abonamentu Eurosport może być możliwe jednocześnie tylko na określonej liczbie urządzeń. Szczegóły na temat ograniczeń dotyczących urządzeń można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.
13.2 Dostępność i funkcjonalność Usługi, Abonamentu Eurosport i Treści zależy od jakości połączenia internetowego i możliwości danego urządzenia. Jak wspomniano na stronie wyboru Abonamentu Eurosport oraz w naszym Centrum Pomocy, pewne opcje Usługi mogą nie być dostępne na wszystkich urządzeniach lub we wszystkich systemach operacyjnych. Aby wyświetlić pełną listę obsługiwanych urządzeń i wymogów dotyczących systemu operacyjnego, użytkownik powinien odwiedzić Centrum Pomocy.
13.3 Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw Usługi i zapewnić, że będzie ona poprawnie funkcjonować, użytkownik powinien akceptować wszelkie aktualizacje Usługi w miarę tego, jak stają się one dostępne. Może to również wymagać od użytkownika aktualizacji systemu operacyjnego jego urządzenia. W miarę tego, jak nowe systemy operacyjne i urządzenia wprowadzane są na rynek, możemy stopniowo przestać obsługiwać ich starsze wersje. Należy regularnie odwiedzać Centrum Pomocy, aby wyświetlić pełną listę obsługiwanych w danym momencie urządzeń i wymogów dotyczących systemu operacyjnego.
13.4 Korzystanie z aktualizacji, modyfikacji lub wersji zastępczych Usługi przez użytkownika podlega niniejszym Warunkom Korzystania, jak też wszelkim dodatkowym warunkom, na jakie użytkownik wyrazi zgodę przy instalacji danej aktualizacji, modyfikacji lub wersji zastępczej.
14. Zużycie danych sieci komórkowej przez użytkownika
Użytkownik odpowiada za wszelkie opłaty za dostęp do Internetu, dane sieci komórkowej oraz inne opłaty poniesione podczas korzystania z Usługi i Abonamentu Eurosport. Należy mieć na uwadze, że strumieniowanie i pobieranie treści audiowizualnych, takich jak pliki wideo i gry komputerowe, może wiązać się ze zużyciem dużej ilości danych.
15. Własność
15.1 Treści w ramach Usługi są albo naszą własnością, albo posiadamy licencję na korzystanie z nich. Są one chronione na podstawie przysługujących nam praw autorskich, , praw związanych ze znakami towarowymi oraz innych praw własności intelektualnej. Dlatego też użytkownikowi nie przysługują żadne prawa własności intelektualnej do żadnej części Usługi, poza prawem do korzystania z niej na warunkach wymienionych w niniejszych Warunkach Korzystania.
15.2 Użytkownikowi zabrania się usuwania, modyfikowania lub naruszania w jakikolwiek sposób informacji o przysługujących prawach autorskich lub innych oznaczeń o przysługujących prawach zawartych w Usłudze lub dowolnej z Treści.
15.3 Kopiowanie, uzyskiwanie dostępu do, przekazywanie, publiczne wykonywanie albo publiczne komunikowanie lub innego rodzaju użycie dowolnej części Usługi (w tym dowolnej Treści) poza użyciem wyraźnie dozwolonym w niniejszych Warunkach Korzystania stanowi naruszenie naszych praw własności intelektualnej (lub praw własności intelektualnej właściciela) oraz naruszenie niniejszych Warunków Korzystania.
15.4 W przypadku takiego naruszenia my lub jedna ze stowarzyszonych z nami spółek mamy prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zablokowania dostępu do Usługi i usunięcia Konta Eurosport użytkownika, który dopuścił się naruszenia, jak też do egzekwowania praw i stosowania środków prawnych nam dostępnych.
16. Treści użytkownika
16.1 Użytkownik, który posiada Konto Eurosport może wchodzić w interakcje z Treściami w ramach Usługi, w tym ma możliwość polubienia Treści i udostępniania ich.
16.2 Użytkownik wyraża zgodę na to, co następuje:
(a) użytkownik nie będzie dzielił się Treściami naruszającymi niniejsze Warunki Korzystania, zniesławiającymi, obraźliwymi, niezgodnymi z prawem, niewłaściwymi z innych względów ani naruszającymi prawa innych osób, nie będzie też współtworzył ani zamieszczał takich Treści;
(b) Treści zamieszczane przez użytkownika w ramach Usługi nie będą zawierały chronionych prawem autorskim materiałów stron trzecich ani materiałów podlegających innym prawom własności osób trzecich (w tym prawom do prywatności i prawom do jawności), o ile użytkownik ten nie uzyskał formalnej licencji lub formalnego zezwolenia od prawowitego właściciela albo jest w inny sposób uprawniony do dzielenia się odnośnymi materiałami.
16.3 Zastrzegamy sobie prawo do (ale nie mamy obowiązku) decydowania, czy Treści użytkownika zgodne są z wymogami ustanowionymi w niniejszych Warunkach Korzystania; możemy również usuwać lub modyfikować takie Treści, przerywać lub zawieszać dostęp użytkownika do Usługi za zamieszczanie tych Treści lub usuwać lub zawieszać Konto Eurosport użytkownika bez uprzedniego powiadomienia go o tym, jeśli zorientujemy się, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków Korzystania.
17. Korzystanie z Usług przez Użytkownika
17.1 Użytkownik potwierdza, że:
(a) zawsze będzie przestrzegał niniejszych Warunków Korzystania;
(b) nie będzie korzystał z Usługi w żadnym celu niezgodnym z prawem ani w sposób, który narusza prawa innych osób, w tym prawa własności intelektualnej.
17.2 Użytkownikowi zezwala się na korzystanie z Usługi wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny. Na czas korzystania przez użytkownika z Usługi udzielamy mu ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Treści oraz na strumieniowanie, pobieranie, tymczasowe przechowywanie oraz oglądanie Treści. Treści dostępne dla użytkownika w ramach Usługi będą zależeć od tego, czy jest on posiadaczem Konta Eurosport, jak też od rodzaju posiadanego przez niego Abonamentu Eurosport. Poza ograniczoną licencją udzieloną użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków Korzystania, nie zostają mu przekazane żadne prawa do Usługi, w tym tytuły własności lub prawa do czerpania pożytków.
17.3 Użytkownikowi zabrania się i zabrania się mu zezwalać stronom trzecim:
(a) transmitować, nadawać, wyświetlać, pokazywać publicznie, publikować, licencjonować, oferować na sprzedaż, robić lub dystrybuować kopie dowolnej części Usługi na korzyść jakiejkolwiek strony trzeciej albo wystawiać jakąkolwiek część Usługi w miejscach publicznych;
(b) umieszczania jakichkolwiek elementów Treści lub Usługi albo włączania jakiejkolwiek części Usługi w ramach innej witryny internetowej, aplikacji, usługi online lub usługi audiowizualnej, niezależnie od tego, czy Treści i Usługi są własnością naszą czy naszych partnerów;
(c) uzyskiwać dostęp do jakiejkolwiek części Usługi, oglądać jakąkolwiek część Usługi lub dokonywać zakupu Abonamentu Eurosport za pomocą wirtualnej sieci proxy;
(d) używać nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do Konta Eurosport lub Abonamentu Eurosport użytkownika bez upoważnienia;
(e) usiłować zmienić, zmodyfikować, dokonać rekonstrukcji kodu źródłowego, deasemblować, dekompilować, przekazywać, zamienić lub tłumaczyć Usługę, chyba że użytkownik ma do tego prawa;
(f) usuwać, wyłączać, ograniczać lub udaremniać dowolny ze środków ochrony treści w odniesieniu do Usługi lub Treści;
(g) zbierać lub pozyskiwać jakiekolwiek dane osobowe któregokolwiek z użytkowników Usługi (w tym nazwę konta) lub używać dowolnego robota, bota, scrapera, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania witryn, proxy lub innych manualnych lub automatycznych urządzeń, metod, systemów lub procesów w celu uzyskiwania dostępu, odzyskiwania, indeksowania, wydobywania danych albo powielania lub omijania struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi, Abonamentu Eurosport albo Treści.
17.4 Użytkownik zgadza się, że nie będzie się rejestrował wielokrotnie w celu uzyskania bezpłatnego okresu dostępu lub skorzystania z tego samego rodzaju Oferty Promocyjnej. Każde tego typu działanie stanowi naruszenie niniejszych Warunków Korzystania i może zakończyć się usunięciem Konta Eurosport lub anulowaniem Abonamentu Eurosport danego użytkownika.
18. Korzystanie z Usługi poza krajem zamieszkania użytkownika
18.1 Użytkownicy mieszkający w krajach UE mogą korzystać z Treści zwykle dostępnych w ramach ich Abonamentu Eurosport, przebywając w innym kraju UE, bez dodatkowych opłat. Oznacza to, że użytkownicy mogą skorzystać z tej samej usługi za granicą, co w kraju zamieszkania; mogą uzyskać dostęp do tych samych Treści i w tym samym języku, co w kraju zamieszkania, dzięki swojemu Abonamentowi Eurosport. Dostęp taki można uzyskać tylko, jeżeli przebywa się tymczasowo w innym kraju UE i jeżeli możemy zweryfikować, że kraj zamieszkania użytkownika należy do UE.
18.2 Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do Usługi poza swoim krajem zamieszkania, użytkownik powinien przejść do Centrum Pomocy.
19. Odebranie prawa do korzystania z Usługi (poprzez rozwiązanie/wypowiedzenie umowy)
19.1 Możemy rozwiązać umowę z użytkownikiem (i w konsekwencji odebrać prawo użytkownika do korzystania z Usługi) w dowolnym momencie. Jeżeli rozwiążemy umowę z użytkownikiem po zakupieniu przez niego Abonamentu Eurosport, powiadomimy go o tym z tak dużym wyprzedzeniem, jak będzie to możliwe w praktyce, oraz zapewnimy, że albo: (i) będzie miał on dostęp do opłaconych elementów Usługi, które obejmuje jego Abonament Eurosport, przez resztę okresu subskrypcji, albo (ii) otrzyma zwrot kosztów za resztę okresu subskrypcji pozostałą po terminie rozwiązania naszej umowy. Użytkownik może również rozwiązać zawartą z nami umowę dotyczącą Abonamentu Eurosport w dowolnym momencie zgodnie z art. 11.
19.2 W każdym przypadku możemy natychmiast odebrać lub zawiesić prawo użytkownika do korzystania z całości lub dowolnej części Usługi lub Abonamentu Eurosport, jeżeli użytkownik w sposób istotny naruszył niniejsze Warunki Korzystania albo jeżeli korzysta on z dowolnej części Usługi w sposób nieuczciwy, nielegalny lub odmienny od jej zamierzonego celu. Powiadomimy użytkownika o naszym zamiarze odebrania lub zawieszenia jego prawa do korzystania z Usługi. Jeżeli negatywne skutki działania podjętego przez użytkownika mogą zostać usunięte, damy mu odpowiednią możliwość ich usunięcia.
19.3 Jeżeli odbierzemy prawo użytkownika do korzystania z Usługi, jego Konta Eurosport lub Abonamentu Eurosport, musi on zaprzestać wszelkich działań, na które zezwala się w niniejszych Warunkach Korzystania, w tym korzystania z Usługi.
20. Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika
20.1 Użytkownikowi przysługują pewne prawa wynikające z przepisów obowiązujących na terytorium, na którym znajduje się jego miejsce zamieszkania. Żaden z niniejszych Warunków Korzystania nie ma na celu uszczuplenia takich praw. Nie wyłączamy swojej odpowiedzialności w przypadkach, gdy nie zezwalają nam na to przepisy obowiązujące na terytorium, na którym znajduje się miejsce zamieszkania użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, należy skontaktować się z lokalną organizacją zajmującą się kwestiami dotyczącymi konsumentów.
20.2 Ponosimy odpowiedzialność za przypadki zgonu lub obrażeń ciała wywołane przez zaniedbania ze strony naszej lub naszych pracowników i przedstawicieli. Ponosimy również odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd, winę umyślną lub rażące niedbalstwo ze strony naszej lub naszych pracowników lub przedstawicieli.
20.3 Jeżeli dojdzie do naruszenia przez nas niniejszych Warunków Korzystania, ponosimy jedynie odpowiedzialność za szkodę rzeczywistą. „Szkoda rzeczywista” to strata, która je oczywista lub taka, którą można było przewidzieć w momencie wyrażenia przez użytkownika zgody na niniejsze Warunki Korzystania.
20.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za:
(a) korzystanie przez użytkownika z Usług lub Treści, do korzystania z których nie został on upoważniony przez nas na mocy niniejszych Warunków Korzystania;
(b) nieprawidłowe działanie lub zakłócenie działania Usługi lub Treści wywołane nieprzewidzianymi okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, które uniemożliwiają nam wypełnienie naszych zobowiązań wobec użytkownika oraz które można uznać za wydarzenia spowodowane działaniem siły wyższej na podstawie przepisów prawa lokalnego (o ile mają zastosowanie). Do wydarzeń takich zalicza się uderzenie pioruna, powódź, trudne warunki pogodowe, pożar, wybuch, działania terrorystyczne, epidemie, zamieszki, wojny, działania rządów lub innych organów publicznych, strajki lub inne akcje protestacyjne, jeśli są one niemożliwe do przewidzenia lub jeśli pozostają one poza naszą kontrolą;
(c) niesprawne działanie lub nieudostępnienie którejkolwiek części Usługi lub Treści, jak też jakikolwiek przypadek utraty treści lub danych spowodowany przez:
(i) sprzęt, urządzenia, system operacyjny lub połączenie internetowe użytkownika (w tym złośliwe oprogramowanie, wirusy lub błędy w oprogramowaniu pochodzące od strony trzeciej lub obecne na urządzeniu użytkownika);
(ii) niepobranie przez użytkownika aktualizacji lub najnowszej opublikowanej wersji Usługi albo niespełnienie przez niego wymogów dotyczących zgodności; lub
(iii) konsekwencje zmiany przez użytkownika sprzętu, urządzenia, systemu operacyjnego lub połączenia internetowego;
(d) niezgodność którejkolwiek części Usługi lub Treści z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub sprzętem (w tym którymkolwiek z urządzeń użytkownika), jak wyjaśniono w Centrum Polocy; oraz
(e) działania jakichkolwiek stron trzecich pozostające poza naszą racjonalną kontrolą, w tym producentów urządzeń lub dostawców systemów operacyjnych urządzeń.
20.5 Poza odpowiedzialnością powstałą w okolicznościach opisanych w art. 20.1 i 20.2 (która jest nieograniczona), w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo lokalne, nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za szkody poniesione przez niego w wyniku korzystania z Usługi ogranicza się do całkowitej kwoty wpłaconej przez użytkownika za Abonament Eurosport.
20.6 Nie możemy zagwarantować, że Usługa lub Treści będą całkowicie wolne od błędów w oprogramowaniu i innych błędów lub że dostęp będzie wolny od zakłóceń (może np. dojść do przerwy w udostępnieniu Usługi z powodu konieczności konserwacji lub aktualizacji, awarii zasilania lub serwerów albo z innych powodów pozostających poza naszą kontrolą), jednak jeżeli będziemy świadomi problemów natury technicznej, zawsze będziemy starali się je rozwiązać.
21. Reklamy i witryny internetowe stron trzecich
21.1 Usługa i Treści mogą zawierać reklamy. W zakresie przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za zaufanie pokładane w nas przez użytkownika w zakresie kompletności, dokładności lub obecności jakiegokolwiek rodzaju reklam w Usłudze lub Treści, jeżeli reklamy te są poza naszą kontrolą.
21.2 Usługa może zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są pod naszą kontrolą.
(a) Nie mamy kontroli nad dostępnością, treścią, polityką prywatności lub praktykami żadnych witryn internetowych stron trzecich ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
(b) Użytkownik uznaje oraz zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku dostępności wyżej wymienionych zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów stron trzecich ani za straty lub szkody wynikłe z pokładania w nas przez użytkownika zaufania w zakresie kompletności, dokładności lub obecności jakiegokolwiek rodzaju reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na takich stronach lub w takich zasobach.
21.3 Zachęcamy użytkowników do zachowania czujności przy opuszczaniu Usługi oraz zapoznania się z warunkami oraz polityką prywatności każdej innej odwiedzanej witryny internetowej.
22. Zgłaszanie Treści
Jeżeli użytkownik zauważy jakąkolwiek Treść w Usłudze, którą chce nam zasygnalizować lub zgłosić, ponieważ jego zdaniem stanowi ona np. naruszenie praw własności intelektualnej innej strony, powinien on postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym Centrum Pomocy
23. Zmiany niniejszych Warunków Korzystania
23.1 Mamy prawo zmienić niniejsze Warunki Korzystania w dowolnym momencie z następujących powodów:
(a) aby ulepszyć Warunki Korzystania, uczynić je jaśniejszymi i łatwiejszymi do zrozumienia oraz ujednolicić je dla wszystkich klientów;
(b) aby przestrzegać wymogów prawnych lub regulacyjnych, takich jak bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące nas i umów z użytkownikami, lub gdy musimy postąpić zgodnie z nakazem lub wyrokiem sądu;
(c) aby dostarczyć użytkownikom dodatkowych informacji na temat Usługi;
(d) gdy wprowadzamy zmiany do Usługi w celu jej ulepszenia, w tym rozszerzamy zakres Usługi poprzez dodawanie nowych opcji, funkcji lub Treści;
(e) gdy aktualizujemy szczegóły lub strukturę któregokolwiek z Abonamentów Eurosport lub produktu oferowanego w ramach Usługi;
(f) gdy zamierzamy zmienić strukturę Usługi lub strukturę albo sposób prowadzenia naszej działalności; lub
(g) z powodów bezpieczeństwa, w tym jeśli wprowadzamy dodatkowe kontrole bezpieczeństwa lub oprogramowania mające na celu ochronę Treści lub Usług.
Ponadto świadczymy Usługę stale i nie możemy przewidzieć, jakie zmiany mogą zajść w przyszłości. Oznacza to, że możemy dokonywać zmian w niniejszych Warunkach Korzystania i uzupełniać je, z powodów innych niż te wymienione powyżej.
23.2 Jeżeli dokonamy zmiany w niniejszych Warunkach Korzystania, poinformujemy o tym użytkowników. Staramy się informować użytkowników przed dokonaniem zmian, o ile zmiany nie muszą zostać wprowadzone szybko z powodów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych, w którym to przypadku powiadamiamy użytkowników o zmianach tak szybko, jak to możliwe.
23.3 Jeżeli jakieś zmiany niniejszych Warunków Korzystania będą działać na niekorzyść użytkownika, otrzyma on informację o tych zmianach co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem oraz będzie miał możliwość anulowania Abonamentu Eurosport, zanim zmiany te wejdą w życie. Jeżeli użytkownik nie anuluje Abonamentu Eurosport po powiadomieniu przez nas o wyżej wymienionych zmianach oraz przed wprowadzeniem tych zmian, potraktujemy to jako zgodę na nie.
(a) Dołożymy wszelkich starań, aby zmiany niekorzystne dla danego użytkownika nie weszły w życie w okresie trwania jego subskrypcji. Oznacza to, że powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem i damy mu możliwość anulowania Abonamentu Eurosport, zanim zmiana wejdzie w życie (z rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcji), zgodnie z opisem w art. 11 (Anulowanie).
(b) Jeśli taka negatywna zmiana ma nastąpić w trakcie danego okresu subskrypcji, użytkownik będzie wciąż miał prawo do anulowania Abonamentu Eurosport, zanim zmiana wejdzie w życie. W takim przypadku użytkownik otrzyma zwrot kwot wpłaconych na poczet jeszcze nieświadczonej Usługi Płatnej.
23.4 Najbardziej aktualna wersja Warunków Korzystania jest zawsze dostępna w Witrynie Internetowej oraz w Aplikacjach od momentu wejścia tej wersji w życie.
24. Wiadomości dotyczące Usługi
24.1 Jeżeli użytkownik zarejestrował Konto Eurosport, będziemy wysyłać mu informacje dotyczące korzystania przez niego z Usługi, Konta Eurosport lub zakupionego przez niego Abonamentu Eurosport (np. na tematy takie jak: zmiany hasła, autoryzacje płatności, faktury lub metody płatności, wiadomości z potwierdzeniem, aktualizacje treści i opcji oraz inne wiadomości dotyczące usług lub transakcji) w wiadomościach wewnętrznych w ramach Usługi, SMS-em lub w wiadomościach wysyłanych na adres e-mail przekazany w momencie rejestracji.
24.2 Jeżeli użytkownik zarejestrował się za pośrednictwem strony trzeciej, np. jednego z naszych partnerów lub korzystając z danych konta na innej platformie, możemy uzyskać adres e-mail użytkownika od danej strony trzeciej lub platformy, aby móc informować go na bieżąco za pomocą wiadomości dotyczących Usługi.
25. Przeniesienie praw
Umowa między nami i użytkownikiem dotyczy wyłącznie użytkownika i żadna strona trzecia nie ma prawa czerpać z niej korzyści. Za zgodą użytkownika możemy przenieść nasze prawa i obowiązki na mocy niniejszych Warunków Korzystania na dowolne przedsiębiorstwo, firmę lub osobę, pod warunkiem że nie będzie to niekorzystnie wpływało na korzystanie z przeniesionego Abonamentu Eurosport. Użytkownik ma prawo anulowania swojego Abonamentu Eurosport przed przeniesieniem praw i obowiązków, chyba że przeniesienie naszych praw wynikających z niniejszych Warunków Korzystania na stronę trzecią następuje w wyniku połączenia, przejęcia lub innego rodzaju przeniesienia naszego przedsiębiorstwa. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania na żadną inną osobę.
26. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli któryś z artykułów lub ustępów niniejszych Warunków Korzystania okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania przez sąd lub inny organ prawny, będzie on traktowany jako usunięty. Ważność i wykonalność pozostałych części Warunków Korzystania pozostanie w mocy i nie ulegnie zmianie..
27. Zrzeczenie się praw
W zakresie, w jakim nie wykonamy lub zdecydujemy się nie wykonać któregokolwiek z praw przysługujących nam w stosunku do użytkownika, nie oznacza to zrzeczenia się przez nas tego prawa, chyba że poinformujemy użytkownika o zrzeczeniu się tego prawa na piśmie.
28. Prawo właściwe
28.1 Niniejsze Warunki Korzystania podlegają przepisom obowiązującym na terytorium wymienionym w tabeli poniżej i powinny być zgodnie z nimi interpretowane. Warunki Korzystania nie ograniczają jednak żadnych praw ochrony konsumenta, które przysługą użytkownikowi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami jego kraju zamieszkania.
Terytorium, na którym znajduje się miejsce zamieszkaniaPrawo właściwe
FinlandiaPrawo fińskie
PolskaPrawo polskie
HiszpaniaPrawo hiszpańskie
Reszta świataAnglia i Walia
28.2 Jeżeli użytkownik mieszka w Anglii lub Walii, może wysuwać roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Korzystania lub z nimi związane tylko w sądach w Anglii i Walii. Jeżeli użytkownik nie mieszka w Anglii lub Walii, może on złożyć pozew w sądzie położonym na terytorium, na którym znajduje się miejsce jego zamieszkania.
29. Skargi
29.1 W razie zamiaru złożenia skargi prosimy o uprzednie skontaktowanie się z nami przy użyciu danych zawartych w art. 30.
29.2 Ponadto przed osiągnięciem porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską lub wypracowania innych rozwiązań dotyczących składania skarg przez konsumentów oraz jeśli nie będzie to naruszało zasad okresu przejściowego, mieszkańcy Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu mogą składać skargi do Komisji Europejskiej za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów („ODR”) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Z wyłączeniem wyjątków wymienionych powyżej i poniżej nie korzystamy obecnie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym platformy ODR, jako sposobu odpowiadania na skargi klientów.
(a) Użytkownicy mieszkający w Finlandii mają prawo do złożenia skargi do Rady ds. Sporów Konsumenckich (zgodnie z fińską Ustawą o ochronie konsumenta). Adres Rady ds. Sporów Konsumenckich to: Consumer Disputes Board, Hämeentie 3, PO Box 306, FI-00531 Helsinki, natomiast jej strona internetowa to www.kuluttajariita.fi.
(b) Użytkownicy mieszkający w Szwecji i mający problem z uzyskaniem obopólnie satysfakcjonującego rozwiązania sporu wynikającego z niniejszych Warunków Korzystania lub z nimi powiązanego mogą zgłaszać się do Szwedzkiej Rady Narodowej ds. Sporów Konsumenckich („ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm (Sztokholm), Sweden (Szwecja) (www.arn.se). ARN to organ publiczny, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Jako konsumentom, użytkownikom przysługuje bezpłatna pomoc ARN w rozwiązywaniu sporów. Poddajemy się decyzjom ARN.
30. Kontakt z nami
Można skontaktować się z nami pod adresem customerservice@eurosportplayer.com lub korzystając z danych kontaktowych dostępnych w naszym Centrum Pomocy.
Ostatnia aktualizacja: Kwiecien 2020